بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2021
دوره‌ها
16
شماره‌ها
56
مقالات
925
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
تأثیر هندسه مقاطع میله‌ها در عملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/3/20 

 DOI

نویسندگان
خسرو حسینی1*، حجت کرمی2، کیوان بینا3، شهاب ریخته گر مشهد4

1-،khhosseyni@yahoo.com

2-،hkarami1359@yahoo.com

3-،Keivan_bina@yahoo.com

4-دانشگاه سمنان،shahab.rm۱۹۸۷@yahoo.com336 تعداد دریافت

چکیده

آبگیرهای کفی با توجه به‌سادگی اجرا و هزینة به نسبت کم، کاربردهای وسیعی در انحراف آب برای نیروگاه‌های کوچک برقابی، صنعت و کشاورزی در رودخانه‌های کوهستانی دارند. یک مدل ریاضی واسنجی شده با مدل فیزیکی، امکان تعیین برخی از پارامترها را که در مدل فیزیکی قابل اندازه‌گیری نیستند و یا ابزار مناسب اندازه‌گیری در دسترس نیست فراهم می‌کند. در پژوهش حاضر از مدل سه‌بعدی Flow-3D برای شبیه‌سازی عملکرد آبگیر کفی یک نمونه آزمایشگاهی استفاده ‌شد. نتیجه واسنجی دبی استحصال شده، در مدل عددی در خصوص ارتفاع زبری (002/0 میلی‌متر) و مدل آشفتگی (RNG k-ε) منجر به ضریب همبستگی 98/0 بین نتایج عددی و مشاهدات شد. پس از واسنجی مدل عددی‏، میزان آبگذری، پروفیل سرعت، پروفیل فشار و شیوة خروج آب از آبگیر برای هشت نوع مقطع عرضی جدید کف مشبک با یکدیگر مقایسه شدند. در نهایت، مقاطع عرضی میله با هندسه دایره‌‌ای، لوزی و ترکیب دایره و لوزی از لحاظ عملکرد، کارایی و اجرایی بودن با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد آبگذری در میله‌های با مقطع بالا مثلثی و پایین دایره‌ای بیشتر بوده؛ اما در مقاطع بالا دایره‌ای و پایین مثلثی، توزیع سرعت در طول میله یکنواخت‌تر است.
واژگان کلیدی

آبگیر کف  پروفیل میله‌های آبگیر  دبی منحرف‌شده  کف مشبک  نرم‌افزار Flow3D دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Publon
LinkedIn
Researchgate