پژوهش آب ایران

سردبیر: سیدحسن طباطبائی

تناوب انتشار: فصلنامه

آخرین شماره: (دوره 15/ شماره 2/ تابستان 1400)

پژوهشنامهٔ ادبیات معاصر ایران

سردبیر: جهانگیر صفری

تناوب انتشار: دوفصلنامه

آخرین شماره: (دوره 2/ شماره 2/ شماره 4. پاییز و زمستان 1399)

پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی

سردبیر: مسعود فروزنده

تناوب انتشار: 

آخرین شماره: (دوره دوم/ شماره 1/ زمستان 97)

پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی

سردبیر: رحیم ابراهیمی

تناوب انتشار: فصلنامه

آخرین شماره: (دوره 10/ شماره 3/ پاییز 1400)

جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلام

سردبیر: سید رسول موسوی حاجی

تناوب انتشار: دو فصلنامه

آخرین شماره: (دوره 6/ شماره 1/ بهار و تابستان 1400)

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران

سردبیر: حسن نظری

تناوب انتشار: دو فصل‌نامه

آخرین شماره: (دروه 15 (سال 1400)/ شماره 2/ پاییز و زمستان 1400)

انگلیسی/En