برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
بیماری های مشترک انسان و دام
بررسی آسیب‌شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی


نویسندگان

فرزانه حسینی
مرتضی حسینی نژاد
حسین نورانی

hosseinifm@gmail.com    unknown
hosseininejad@gmail.com    unknown
nourani_hossein@yahoo.com    unknown


4 دانلودها

چکیده

هدف: توکسوپلاسموز،‏ بیماری است که توسط انگل توکسوپلاسما گوندئی ایجاد می‌شود. گربه سانان مخصوصاً گربه‌های اهلی،‏ مهم‌ترین مخزن این تک‌یاخته برای انسان و دیگر حیوانات به شمار می‌آید. هدف از این مطالعه،‏ ارزیابی ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشی از فعالیت تیپ یک (Rh)‎ این تک یاخته در گربه‌ها است. روش‌ها: به این منظور،‏ اقدام به جمع‌آوری نمونه‌هایی از بافت‌های معده،‏ روده ها،‏ کبد،‏ پانکراس،‏ طحال،‏ مغز،‏ قلب و چشم از گربه‌های آلوده شده با این تیپ از انگل شد. آلودگی گربه‌ها با بررسی سرولوژیک و یافته‌های بالینی تأیید می‌شد. نتایج: بررسی بافت معده نشان دهنده وجود واکوئول‌های سلولی،‏ دژنراسیون بافت غده‌ای و عضلانی بود. دو مورد از گربه‌ها به رغم داشتن تیتر ضد تک‌یاخته و درگیری بافت‌های دیگر،‏ درگیری در بافت معده نداشتند. بررسی عضلات قلبی نشان دهنده وجود دژنراسیون بافتی در سه مورد از گربه‌ها بود. ارزیابی روده‌ها بیانگر از بین رفتن سلول‌های پوششی غدد لیبرکوهن و یا سنگفرشی شدن آن‌ها،‏ دژنراسیون در سلول‌های ایلئوم و نکروز بافتی در پنج قلاده گربه بود. ارزیابی طحال،‏ حاکی از نکروز و کیستی شدن،‏ خصوصا در پالپ سفید بود. ارزیابی بافت کلیه نشانگر درگیری همراه با دژنراسیون بافتی در چهار مورد از نمونه‌ها بود. ریه در تمامی شش قلاده گربه مورد بررسی دچار آتلکتازی،‏ آمفی زم و پنومونی بینابینی بود. افزایش میکروگلی،‏ استحاله نورون‌ها،‏ پرخونی و حضور سلول‌های آماسی در مغز و تغییرات کیستی خفیف در پانکراس مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج بررسی پاتولوژیک نشان دهنده وجود درگیری در عمده بافت‌های مورد بررسی بود.
واژگان کلیدی

توکسوپلاسموز بالینی گربه هیستوپاتولوژی ...  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
4
مقالات
53
مقالات دسترسی آزاد
38