برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
بیماری های مشترک انسان و دام
بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموزیس در زنان باردار شهرستان قروه


نویسندگان

ارژنگ پرتواندازان پور
نوشین عبدالملکی
زیور صادقیدهکردی

arjangparto@gmail.com    unknown
a.parto@ymail.com    unknown
dehkordisz@gmail.com    unknown


5 دانلودها

چکیده

هدف: ایمنی مادران نسبت به عفونت توکسوپلاسما گوندیی در طول دوره بارداری اهمیت فراوانی دارد. زنان غیرایمن در دوره بارداری ممکن است در معرض خطر ابتلا به توکسوپلاسموز قرار گیرند. انگل می‌تواند از طریق جفت به جنین منتقل شود و عوارض شدیدی در جنین ایجاد کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموز در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه رازی شهرستان قروه در سال ۱۳۹۲ است. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی نمونه‌های خون ۱۴۶خانم ۱۵تا ۴۴ ساله جمع آوری شد،‏ سپس میزان تیترIgG و IgMضد توکسوپلاسما گوندیی با روش ELISA تعیین شد. اطلاعات دموگرافیک زنان نیز از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. نتایج: از ۱۴۶ زن مورد مطالعه،‏ ۴۴ نفر ( ۱۴‎/۳۰%) تیتر IgG بالا و ۴ نفر (۷۴‎/۲%) تیتر IgM بالا داشتند. بیشترین و کمترین تیتر IgG به‌ترتیب مربوط به سنین ۳۹-۳۵ سال(۲۸‎/۶۴%) و ۱۹-۱۵ سال (۱۴‎/۷%) بود. بین سن افراد و توکسوپلاسموزیس ارتباط معنی‌دار وجود داشت (۰۵‎/۰˂ P)‎. همچنین،‏ نتایج نشان داد که تمام افراد،‏ سابقه مصرف سبزیجات‌ خام را داشته‌اند. بین میزان تیترآنتی‌بادی و نحوه (روش) شستشوی سبزیجات،‏ ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (۰۵‎/۰˃ P)‎. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه ۸۶‎/۶۹% زنان باردار فاقد آنتی‌بادی علیه توکسوپلاسما بوده‌اند؛ لذا آموزش زنان در خصوص اجتناب از فاکتورهای خطر،‏ قبل و حین بارداری و رعایت اصول بهداشتی در تغذیه کاملاً ضروری است و توصیه می‌شود این گونه خانم‌ها حداقل یک‌بار و به‌خصوص در سه ماهه اول بارداری مورد آزمایش توکسوپلاسما قرار گیرند.
واژگان کلیدی

IgM توکسوپلاسموز زنان باردار قروه. IgG  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
4
مقالات
53
مقالات دسترسی آزاد
38