برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
بیماری های مشترک انسان و دام
بررسی میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگواتولا‌ سراتا درعقده های لنفاوی مزانتریک گاوهای کشتارشده در دو کشتارگاه استان تهران


نویسندگان

سعید بکایی
علی خنجری
غزال نعمتی
میثم ترابی کلاکی
بهادر حاجی محمدی
سالومه شیرعلی
علیرضا گیلوری
لاله شریفی

sbokaie@ut.ac.ir    unknown
khanjari@ut.ac.ir    unknown
ghazalnemati@ut.ac.ir    unknown
dr.meysamtorabi@yahoo.com    unknown
bhaimohamadi102345@yahoo.com    unknown
ghazalnemati@yahoo.com    unknown
alikhanjary@yahoo.com    unknown
sbokaei123456@yahoo.com    unknown


4 دانلودها

چکیده

لینگوآتولوزیس یکی از بیماری های مشترک بین حیوانات و انسان است که در آن انسان،‏ هم نقش میزبان اصلی و هم میزبان واسط را بازی میکند و گاهی نیز می‌تواند به آن مبتلا شود. به منظور اجرای این تحقیق،‏ در طول سال 1389 تعداد799 راس گاو،‏ از میان دام‌های کشتار شده در 2 کشتارگاه صنعتی مهم استان تهران به صورت نمونه گیری تصادفی منظم،‏ انتخاب و میزان شیوع نوچه لینگوآتولا‌سراتا با توجه به فصل و سن مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز داده‌های به دست آمده توسط آزمون مربع کای صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تعداد 258 راس گاو (3‎/32%) به نوچه‌های لینگوآتولا‌سراتا آلوده بودند. در میان سه گروه سنی مورد بررسی ،‏ میزان آلودگی به نوچه‌ لینگوآتولا‌سراتا در گاو،‏ در گروه‌‌های سنی ≤ 12،‏ 13-18 و ≥ 19 ماه به ترتیب 2‎/31،‏ 6‎/29 و 3‎/38 درصد بود. میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگوآتولا‌سراتا در فصل زمستان بیش‌ترین (6‎/45%) و در فصل تابستان کم‌ترین (25%) بود. نتایج نشان داد که میزان آلودگی عقده های لنفاوی در گاوهای کشتار شده به لینگوآتولا‌سراتا بالا بوده و بر بازرسی پس از کشتار تاکید می‌گردد.
واژگان کلیدی

لینگوآتولا‌سراتا کشتارگاه شیوع تهران  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
4
مقالات
53
مقالات دسترسی آزاد
38