برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
بیماری های مشترک انسان و دام
بررسی اپیدمیولوژی کریپتوسپوریدیوزیس در گوسفندان شهرستان سنندج


نویسندگان

زیور صادقی دهکردی
ارزنگ پرتواندازان پور
نوشین عبدالملکی

dehkordisz@gmail.com    unknown
arjangparto@gmail.com    unknown
ap.parto@gmail.com    unknown


2 دانلودها

چکیده

هدف: کریپتوسپوریدیوز انگل روده‌ای پستانداران به‌ویژه حیوانات اهلی و انسان است،‏ که به‌عنوان یکی ازعوامل اصلی ایجاد کننده اسهال و مرگ و میر دام‌های جوان شناخته شده است. باتوجه به ماهیت زئونوتیک این انگل،‏ حیوانات آلوده می‌توانند خطر بالقوه برای بهداشت جوامع انسانی محسوب شوند. این پژوهش به منظور بررسی میزان آلودگی کریپتوسپوریدیوم در گوسفندان شهرستان سنندج (استان کردستان) طی دوره 6 ماهه ( فروردین 91 تا شهریورماه 91) صورت گرفت. روش‌ها: به منظور انجام این مطالعه توصیفی- مقطعی،‏ از گوسفندان متعلق به 200 واحد اپیدمیولوژیک واقع در 9 روستای شهرستان سنندج تعداد 180 نمونه مدفوع گوسفند به‌صورت تصادفی جمع‌آوری شد. سپس نمونه‌های مدفوع به آزمایشگاه انگل‌شناسی منتقل شد. نمونه‌ها نخست به روش فرمالین- اتر تغلیظ و پس از تهیه گسترش روی لام به روش زیل نلسون اصلاح شده رنگ‌آمیزی شد و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج: میزان شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم 1‎/6 % گزارش شد. میزان آلودگی درگوسفندان مورد مطالعه به‌ترتیب در گروه سنی زیر 6 ماه 75‎/18%،‏ در گروه سنی 6 -12 ماه 5 % و در گوسفندان بالای یک سال 27‎/2 گزارش شد (05‎/0> P)‎. همچنین میزان آلودگی در جنس نر و ماده به ترتیب 85‎/1% و 94‎/7% محاسبه شد (05‎/0< P)‎. بحث و نتیجه‌گیری: کریپتوسپوریدیوم به‌‌عنوان انگل زئونوز و به دلایل دارا بودن طیف میزبانی گسترده،‏ اووسیست‌های مقاوم به ضد‌عفونی‌کننده‌ها،‏ تعداد کم اووسیست به منظور ایجاد عفونت در انسان و دام و نیز آلودگی محیط،‏ از نظر همه‌گیر‌شناسی حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی

گوسفند .. سنندج کریپتوسپوریدیوم  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
4
مقالات
53
مقالات دسترسی آزاد
38