برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
بیماری های مشترک انسان و دام
بررسی شیوع سرمی بروسلوز در گاوداریهای صنعتی شهرستان ایوان در سال 1392


نویسندگان

نعمت شمس
احسان جهانی
فریدون منصوری

namatshams1386@yahoo.com    unknown
tivo_jahani@yahoo.com    unknown
manesht_1100@yahoo.com    unknown


0 دانلودها

چکیده

هدف: بروسلوز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های عفونی و مشترک بین انسان و حیوانات است که گسترش جهانی دارد. علی‌رغم به ‌کارگیری برنامه کنترلی،‏ این بیماری در ایران بومی بوده و هنوز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات بهداشت عمومی مطرح است. هدف از این بررسی تعیین میزان شیوع سرمی بروسلوز گاوی به منظور پایش وضعیت برنامه مبارزه با بیماری در گاوداری‌های صنعتی شهرستان ایوان بود. روش‌ها: این بررسی روی 346 گاو شیری در گاوداری‌های صنعتی شهرستان ایوان در ماه‌های تیر و مرداد سال 1392 انجام گرفت. بعد از تهیه سرم،‏ آزمایش رزبنگال روی کلیه نمونه‌ها به‌عنوان آزمایش اولیه تشخیصی و غربال‌گر به انجام رسید و سپس آزمون‌های رایت و 2-ME روی سرم‌های مثبت به منظور تشخیص نهایی استفاده شد. نتایج: از مجموع346 نمونه سرم هیچ‌کدام از نمونه‌ها با آزمایش رزبنگال مثبت نشدند. بحث و نتیجه‌گیری: میزان شیوع سرمی بروسلوز گاوهای شیری در گاوداری‌های صنعتی شهرستان ایوان صفر گزارش شد؛ همچنین میزان شیوع سرمی ناحیه مورد مطالعه نتایج نشان داد که برنامه مبارزه با بروسلوز در گاوداری‌های صنعتی شهرستان ایوان مؤثر و کارآمد بوده است؛ اما نتایج به دست آمده با میزان شیوع بیماری در جمعیت انسانی تفاوت معنی‌داری نشان داد.
واژگان کلیدی

شیوع سرمی گاو بروسلوز گاوداری‌های صنعتی.  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
4
مقالات
53
مقالات دسترسی آزاد
38