برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
بیماری های مشترک انسان و دام
بررسی میزان سنوروس در عضلات بافت‌های زیرجلدی گوسفندها و بز‌‌های ذبح شده در کشتارگاه اصفهان


نویسندگان

هادی میران زاده(مدیر مسئول)
مهدی اسد
علی سینا کریمی
غلامرضا کریمی
شهلا ریواز

miranzadeh2@hotmail.com    unknown
asad1360@yahoo.com    unknown
Alisina_karimi@yahoo.com    unknown
karimighr2003@yahoo.com    unknown
s.rivaz@rvsri.ac.ir    unknown


0 دانلودها

چکیده

هدف: کیست‌های سنوروس در عضلات و بافت‌های زیرجلدی دیده می‌شوند و تا حدی مشابه کیست‌های هیداتیک،‏ اما از آن‌ها هستند. هدف از این مطالعه بررسی کیست‌های سنور شکل در عضلات و بافت‌های زیرجلدی گوسفندها و بز‌‌های ذبح شده است تا بتوان ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷی از آﻟﻮدﮔیﻫﺎی اﻧﮕﻠی را محاسبه و از وقوع آلودگی پیشگیری کرد. روش‌ها: تعداد 726429 رأس گوسفند و بز ذبح شده در کشتارگاه اصفهان طی سال 1390 مورد بازرسی قرار گرفت و کیست‌های مورد بحث جمع‌آوری و از نظر انگل‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج: سنوروس سربرالیس در 254 رأس بز (1211 کیست) و 22رأس گوسفند (131 کیست) گزارش شد. بیشترین آلودگی در 9-6 ماه شامل 88 رأس گوسفند و 22 رأس بز مشاهده شد. عضله دیافراگم بیشترین و گردن کمترین آلودگی را نشان داد. سنوروس سریالیس در 3 رأس بز و تعداد 15 کیست شمارش شد لیکن در گوسفند تشخیص داده نشد. بحث و نتیجه‌گیری: بیشترین آلودگی مربوط به عضله دیافراگم و سن 9-6 ماه بود. کیست هیداتیک در بزها دیده نشد آلودگی در 28 رأس گوسفند و تعداد 45 کیست شمارش شد.
واژگان کلیدی

بافت زیرجلدی گوسفند بز اصفهان سنورعضله  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
4
مقالات
53
مقالات دسترسی آزاد
38