برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
بیماری های مشترک انسان و دام
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب‌مالت در شهرستان ارومیه طیسال‌های 1383 تا 1389


نویسندگان

میر اسداله حجازی
آفاق کاظمی
امید اسکندری

s.hejazi@tabrizu.ac.ir    unknown
kazemi.uok2010@yahoo.com    unknown
eskandariomid14@yahoo.com    unknown


3 دانلودها

چکیده

هدف: بیماری تب‌‌مالت از مهم‌ترین مشکلات بهداشتی انسان و دام در اقصی نقاط جهان و به‌ویژه در کشور ایران است که دام یکی از منابعاصلی اشتغال و درآمد این کشورهامحسوب می‌شود. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک بیماریتب‌‌مالت در مراجعه‌کنندگان به مرکز بهداشت شهرستان ارومیه طی سال‌های 1383 تا 1389،‏ بهمنظور شناسایی گروه‌ها و مشاغل پر‌خطر مرتبط با این بیماری است. روش‌ها: روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. آمار و اطلاعات بیماران از مرکز بهداشت شهرستان ارومیه و براساس اهداف ویژه مطالعه زیرنظر مسئول مربوط گردآوریشد. این اطلاعات بعد از کدگذاری با استفاده از نرم‌افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و جداول توزیع فراوانی و شاخص‌های مورد نیاز استخراج شد. همچنین آزمون‌های کای‌دو وFisher Exact بسته به مورد در همین محیط انجام شد. نتایج:درطول دورهزمانی مطالعه 980 نفر مبتلا به تب‌مالت گزارش شد. از این تعداد (3‎/53%) مرد و (7‎/47%) زن و 5‎/4%شهری و 5‎/95%روستاییبودند. بیشترین تعداد مبتلایان در سال 1383،‏ (224 نفر) و کمترین موارد در سال 1388،‏ (92 نفر) بود. ازنظر شغلی بالاترین فراوانی (6‎/39%) مربوط به زنان خانه‌دار است. میانگین سنی بیشتر مبتلایان (95‎/26%) در دهه دوم عمر و کمترین آن‌ها (24‎/4%) در ردهسنی60 سال به بالا بودند.بیشترین مراجعه‌کنندگان در تیرماه (95‎/12%) و کمترین در دی‌ماه (77‎/3%) گزارش شده بودند. بحث و نتیجه‌گیری:واکسینه کردن دام‌ها و اطلاع رسانی به مردم بهمنظور شناخت بیماری و راه‌های انتقال آن،‏ مؤثرین راه در پیش‌گیری از بیماری است
واژگان کلیدی

تب‌مالت ارومیه اپیدمیولوژی ایران  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
4
مقالات
53
مقالات دسترسی آزاد
38