برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
بیماری های مشترک انسان و دام
بررسی میزان آگاهی زنان باردار در مورد بیماری توکسوپلاسموز


نویسندگان

حسن نایب زاده
محمد جواد طراحی
وجیهه خدادایان
زینب شاکرمی
فاطمه سمیعی
مرضیه رنجبر

hassannayeb@yahoo.com    unknown
tarrahi_mj@yahoo.com    unknown
khodadadianvajihe@yahoo.com    unknown
shakarami_60@yahoo.com    unknown
fh.samiei@yahoo.com    unknown
ranjbar_m@yahoo.com    unknown


7 دانلودها

چکیده

هدف: توکسوپلاسما گوندی یک انگل شایع و مشترک بین انسان و حیوان است که در زنان باردار موجب آلودگی مادرزادی و سقط جنین می‌شود.هدف این مطالعه برای تعیین میزان آگاهی زنان باردار در مورد بیماری توکسوپلاسموز انجام شد. روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی،‏ 1192 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرهای قم،‏ شیراز و خرم‌آباد به صورت تصادفی انتخاب شدند و از آنان درخواست شد تا پرسش‌نامه مربوط را تکمیل کنند. اطلاعات با آزمون مربع کای،‏ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: از میان 1192 نفر،‏ 128 نفر (7‎/10%) قبلاً نام بیماری را شنیده بودند،‏ که کمترین درصد در خرم‌آباد (7%) و بیشترین درصد در قم (8‎/14%) دیده شد. از بین افراد تحت مطالعه،‏ 2‎/10 درصد بیماری را با گربه مرتبط می‎دانستند. در مورد آگاهی از راه‎های انتقال بیماری،‏ 7 درصد افراد،‏ از امکان انتقال بیماری از راه خاک،‏ 9‎/2 درصد از امکان انتقال بیماری از طریق میوه و سبزیجات و 4‎/3 درصد از سرایت توکسوپلاسموز از راه گوشت آگاهی داشتند. 8‎/4 درصد کل افراد بیماری را عامل سقط جنین می‌دانستند. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج بررسی در سه شهرستان نشان داد ارتباط معنی‌داری بین سطح آگاهی مادران باردار و همسران از نظر سطح سوادشان وجود دارد (05‎/0P<). با توجه به این که میزان آگاهی افراد تحت مطالعه در هر سه شهر به صورت قابل توجهی ضعیف بود،‏ به نظر می‌رسد برنامه‌های آموزشی مانند آموزش از طریق رسانه‌های جمعی بتواند نقش مهمی در افزایش آگاهی جامعه برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری داشته باشد.
واژگان کلیدی

بارداری آگاهی توکسوپلاسموز زنان  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
4
مقالات
53
مقالات دسترسی آزاد
38