برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
تحلیلی بر آغازآفرینش با نگاهی به تورات، قرآن و انوما الیش


نویسندگان

علی رضا فرهنگ قهفرخی
احمدرضا مفتاح
سعید بینای مطلق

al.re.farhang@gmail.com    دانشگاه ادیان و مذاهب
mefah555@gmail.com    دانشگاه ادیان و مذاهب
Said_BinayeMotlagh@yahoo.fr    دانشگاه اصفهان


128 دانلودها

چکیده

داستان پیدایش در قرآن و تورات همواره مورد توجه مفسران و نقد جدی منتقدان بوده است؛ تورات این داستان را به طور پیوسته بیان می¬کند حال آنکه قرآن بیشتر از نتایج آن استفاده می¬کند. ما در این مقاله حل سه ابهام مهم را پی می¬گیریم: چرایی تفاوت مراحل آغازین در داستان¬های آفرینش کتب مقدس ابراهیمی، چرایی خطاب جمع به مرتبۀ الهی و نهایتاً چرایی ذکر ترتیبات دوگانه در آفرینش آسمان(ها) و زمین، در تورات و قرآن. در آیات نخست تورات، کلیدهایی برای فهم بهتر داستان آفرینش وجود دارد که با رجوع به اساطیر پیش از آن، قابل رمزگشایی هستند. این مقاله با استناد به اسطورۀ بابلی آفرینش به نام انوما الیش و با نگاهی به فرآیند آفرینش در قرآن و تورات، سعی در تبیین وقایعی دارد که قبل از روز اول آفرینش رخ داده است؛ نتایج این تحقیق در تبیین ساختار الوهیت و مفاهیم مهمی مانند کیفیت وحدت الهی و مطلقیت خدا مفید است و در فهم بهتر خداشناسی ادیان ابراهیمی ما را یاری کند.
واژگان کلیدی

خدا  آفرینش  انوما الیش  تورات  قرآن  اسطوره دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
3/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
2
شماره‌ها
1
مقالات
41
مقالات دسترسی آزاد
0