بازگشت به نشریه
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
3
شماره‌ها
2
مقالات
55
دسترسی آزاد
0


پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
بررسی آموزه سوفسطائیان و افلاطون درباره فضیلت


دریافت: 1397/7/21 | پذیرش: 1398/2/11 | انتشار: 1398/2/11 

 DOI

نویسندگان
صادق میراحمدی1*، سعید صفی شلمزاری2

1-دانشگاه شهرکرد،s.mirahmadi84@gmail.com

2-دانشگاه شهرکرد،saied.1353@gmail.com530 تعداد دریافت

چکیده

چیستی فضیلت و چگونگی کسب آن از مباحث بنیادین اندیشه افلاطون است. وی هرچند به آموختنی بودن فضیلت قائل است در مقابل سوفسطائیان که خود را حکیم و آموزگار یونانیان و آموزگار فضیلت می دانستند از آموختنی نبودن فضیلت و نیز یگانگی آن در مقابل چندگانگی فضیلت نزد سوفسطائیان سخن می گوید. در یونان باستان فضیلت به معنی قابلیت شخص برای انجام موفقیت آمیز نقش هایش در دولت- شهر بود. فضیلتی که سوفسطائیان از آن سخن می گفتند و خود را آموزگار آن می دانستند به معنی موفقیت و کارآمدی برای دستیابی به قدرت بود. در مقابل افلاطون که در گفتگوهای اولیه خود هر یک از فضیلت ها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد، پرسش از یکایک فضیلت ها را به ایده فضیلت برگرداند و در گفتگوهای بعدی خود فضیلت را شناخت و معرفت به خیر و عمل بر طبق آن می نامید. از نظر وی اگر کسی بتواند به شناخت ایده نیک نائل شود هرگز مرتکب عمل بد و رذیلت آمیزی نمی شود. این مقاله به تحلیل و بررسی آموزه سوفسطائیان و افلاطون درباره فضیلت و نتایج حاصل از آن می پردازد.
واژگان کلیدی

فضیلت  ایده فضیلت  آموختنی بودن  آموختنی نبودن  معرفت یگانگی  چندگانگی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است