برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف اسلامی
بررسي آموزه سوفسطائيان و افلاطون درباره فضيلت


نویسندگان

صادق میراحمدی
سعید صفی شلمزاری

s.mirahmadi84@gmail.com    دانشگاه شهرکرد
saied.1353@gmail.com    دانشگاه شهرکرد


99 دانلودها

چکیده

چيستي فضيلت و چگونگي کسب آن از مباحث بنيادين انديشه افلاطون است. وي هرچند به آموختني بودن فضيلت قائل است در مقابل سوفسطائيان که خود را حکيم و آموزگار يونانيان و آموزگار فضيلت مي دانستند از آموختني نبودن فضيلت و نيز يگانگي آن در مقابل چندگانگي فضيلت نزد سوفسطائيان سخن مي گويد. در يونان باستان فضيلت به معني قابليت شخص براي انجام موفقيت آميز نقش هايش در دولت- شهر بود. فضيلتي که سوفسطائيان از آن سخن مي گفتند و خود را آموزگار آن مي دانستند به معني موفقيت و کارآمدي براي دستيابي به قدرت بود. در مقابل افلاطون که در گفتگوهاي اوليه خود هر يک از فضيلت ها را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داد، پرسش از يکايک فضيلت ها را به ايده فضيلت برگرداند و در گفتگوهاي بعدي خود فضيلت را شناخت و معرفت به خير و عمل بر طبق آن مي ناميد. از نظر وي اگر کسي بتواند به شناخت ايده نيک نائل شود هرگز مرتکب عمل بد و رذيلت آميزي نمي شود. اين مقاله به تحليل و بررسي آموزه سوفسطائيان و افلاطون درباره فضيلت و نتايج حاصل از آن مي پردازد.
واژگان کلیدی

فضیلت  ایده فضیلت  آموختنی بودن  آموختنی نبودن  معرفت یگانگی  چندگانگی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
3/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
2
شماره‌ها
1
مقالات
41
مقالات دسترسی آزاد
0