بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
44
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
مؤلّفه‌های نیهیلیستی در رمانِ «تلک الرّائحه» اثرِ صنع‌الله ابراهیم


دریافت: 1399/4/21 | پذیرش: 1399/5/20 | انتشار: 1399/6/11 

 DOI

نویسندگان
مهران نجفی حاجیور1

1-دانشگاه شهرکرد،mehran.n.h.b@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

تحوّلات سیاسی و اجتماعی هر جامعه، بازتابی از اندیشه، افکار و آثار هنرمندان و اندیشمندانِ اثرگذار است؛ همچنان که بر آثار هنرمندان و اندیشمندان آن جامعه اثری ژرف دارد. به بیان دیگر ما در هر دوره با ادبیّات خاصی مواجه هستیم که کارکردهای اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همان دوره را نمایان می‎سازد. ادبیّات معاصرعربی، با اثرپذیری از تحوّلات اجتماعی-سیاسی قرن بیستم و به دنبال آن دگرگونی‎های فکری، رنگ تیرگی و بدبینی به خود گرفت تا جایی که کمتر ژانر ادبی را می‎توان یافت که این صبغة بدبینی در آن موج نزند. تلک الرّائحه نوشتة صنع‌الله ابراهیم که با عنوان «آن بو» به فارسی نیز ترجمه شده است، داستانی مدرن است که به شیوة سیال ذهن روایت می‎شود و دغدغه‎های اجتماعی انسان مدرن را بیان می‎کند. این داستان سرشار از ابهام، پوچ‎گرایی، مرگ‎اندیشی و دیگر مشخّصه‎های بارز داستان‌های نیهیلیستی است. در این مقاله برآنیم تا طرح، فضاسازی‎های داستانی و شیوة روایی این داستان را تحلیل و بررسی کرده و مؤلّفه‎ای ادبیّات نیهیلیستی، یأس و بدبینی را در این داستان ردیابی و تحلیل کنیم.
واژگان کلیدی

ادبیّات داستانی  نیهیلیسم  تلک الرّائحه  آن بو  پیرنگ  روایت. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است