بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
45
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
تصویر معشوق در آیینۀ شعر وقوعی عماد خراسانی


دریافت: 1398/7/22 | پذیرش: 1398/8/26 | انتشار: 1398/11/13 

 DOI

نویسندگان
شهرام کارگر1

1-دانشگاه فردوسی مشهد،shahramkargar07@gmail.com616 تعداد دریافت

چکیده

معشوق در شعر وقوع‌گونۀ عماد خراسانی -شاعر سنّت‌گرای معاصر- از نظر ظاهر و رفتار دارای تصویری خاص است که وی را از همانندانش متمایز کرده و فردیت و تشخّص به وی داده است. این در حالی است که اغلب شاعران گذشتۀ زبان فارسی تا آستانۀ مشروطیت در ترسیم چهره و اندام و بیان ویژگی‌های شخصیتی معشوق، اشتراکاتی داشته‌اندکه مبیّن ظاهر دلنشین و زیبا و اخلاق و اندیشۀ منفی معشوق است. این اشتراکات و شباهت‌های چهره و اخلاق در شعر فارسی به عنوان سنّت رواج داشته است. نگارنده با توجّه به تغییر و تحوّلات شعر فارسی و با هدف نشان دادن تشخّص در تصویرآفرینی عماد خراسانی در زمینۀ معشوق به تحقیق در این موضوع پرداخته است. این پژوهش ضمن تبیین موضوع و با ذکر شواهد، به نشان دادن و بررسی تمایزهای تصویر معشوق در شعر عاشقانۀ عماد مبادرت ورزیده است. نتیجه اینکه بنا به ویژگی‌هایی که عماد در اشعارش برای معشوق آورده و با در نظر داشتن تجربۀ واقعی که در عشق زمینی داشته است، تفاوتی محسوس نسبت به تصویر معشوق در شعر پیشینیان و حتّی هم‌روزگاران شاعر قابل مشاهده است.
واژگان کلیدی

عماد خراسانی  معشوق  عشق  عاشق  شعر وقوع. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است