بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
45
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
تأثیر کتاب مقدس براشعار سهراب سپهری


دریافت: 1398/6/11 | پذیرش: 1398/8/4 | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
سعید کربلایی1

1-دانشگاه آزاد بناب،s.karbalai@yahoo.com493 تعداد دریافت

چکیده

یکی از مشخصه‌های اشعار سپهری استفاده از آرایة تلمیح است. تنوع و فراوانی تلمیحات در شعر سهراب سپهری که مبیّن پشتوانه قوی و محکم و معلومات سرشار اوست، در خلق تصاویر و آثار بدیع و افزودن به زیبایی و عمق اشعاربه کار رفته است. اغلب این تلمیحات به صورت غیرمستقیم و مضمر هستند که دریافت آنها دقت نظر بیشتری می‌طلبد. سپهری برای گریز از کاربرد تلمیحات تکراری سعی کرده است از تلمیحاتی جدید و نادر استفاده کند. یکی از خاستگاه‌ها و منابع عمدة تلمیحات سپهری، علاوه بر قرآن واسطوره‌های ایرانی و هندی، کتاب مقدس عهد قدیم (تورات) و عهد جدید (انجیل) است که نشانگر آشنایی سهراب سپهری با این کتاب می‌باشد و در نقدها و شرح هایی که بر اشعار سپهری نوشته شده، کمتر به این بخش از تلمیحات اشعار او پرداخته شده است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای، اسنادی و تحلیل محتوا انجام شده است سعی شده است، مهم‌ترین موارد بازتاب تورات و انجیل در اشعار سپهری مشخص و تحلیل گردد.
واژگان کلیدی

تأثیر  تلمیح   شعر معاصر   کتاب مقدس  سهراب سپهری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است