بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
42
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
بازنمایی «عاملیت» زنان در رمان‌های سیمین دانشور و فریبا وفی


دریافت: 1397/12/22 | پذیرش: 1397/12/22 | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
ابراهیم ظاهری عبدوند1*، پریوش میرزاییان2، امین بنی طالبی3

1-دانشگاه شهرکرد،zaheri_1388@yahoo.com

2-دانشگاه شهرکرد،mirzaeyan90@gmail.com

3-دانشگاه شهرکرد،Aminbanitalebi@yahoo.com234 تعداد دریافت

چکیده

عاملیت زنان، جایگاه مهمی در پژوهش‌های فمینیستی دارد؛ زیرا عاملیت، موجب استقلال، توانمندسازی زنان و در نتیجه توسعۀ جوامع می‌شود. هدف در این پژوهش نیز مقایسۀ نگرش دانشور و وفی به نقش کارگزاری زنان بر اساس رمان‌های‌شان است. روش این پژوهش، مبتنی بر روش تحلیل محتوا و چارچوب نظری آن، نظریۀ فمینیسم و نگرش بوردیو است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هر دو نویسنده نگرش عاملیت زنان را بر رفاه‌گرایی ترجیح داده‌اند. دانشور، بیشتر به عاملیت زنان در عرصۀ سیاسی، و برای شکستن عادت‌واره‌های سنتی، به سرمایۀ اجتماعی توجه نشان داده است؛ درحالی که وفی، نقش عاملیت زنان را در عرصۀ اجتماعی و فرهنگی برجسته کرده و در این زمینه، سرمایۀ فرهنگی را مؤثر دانسته است. در آثار هر دو نویسنده، زنان عامل، مهمترین شخصیت‌های داستانی‌اند که از طبقۀ متوسط جدید هستند و تحصیلات دانشگاهی دارند. زنان عامل در رمان‌های دانشور، بیشتر نگرش فمینیستی و در رمان‌های وفی نگرشی میانی دارند.
واژگان کلیدی

دانشور  وفی  شخصیت زنان  عاملیت  سرمایه. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است