بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
42
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
بررسی تطبیقی تصویر داستان‌های کودکانه فرانچسکا سایمون و احمدرضا احمدی


دریافت: 1397/12/13 | پذیرش: 1397/12/13 | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
سجاد نجفی بهزادی1*، جهانگیر صفری2

1-دانشگاه شهرکرد،najafi@sku.ac.ir

2-دانشگاه شهرکرد،safari_706@yahoo.com254 تعداد دریافت

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی عنصر تصویر در داستان‌های‌کودکانه فرانچسکا سایمون نویسنده کودک آمریکا و احمدرضا احمدی نویسنده کودک ایران است. مولفه‌های مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: تناسب درون‌مایه و تصویر، تناسب رنگ و بافت تصویر با فضا و حال و هوای داستان، تقدم یا تاخر تصویر نسبت به متن، سپیدخوانی در تصویر و غیره. روش تحقیق به صورت بررسی اسنادی و تحلیل محتواست. نتایج پژوهش نشان داد که تصویرگری داستان‌های احمدی و سایمون در برخی از مولفه-های تصویری باهم متفاوت‌اند. تصویر داستان‌های احمدی طرح و بافتی کودکانه دارد و از تنوع رنگی برخوردارند، اما تکنیک سپیدخوانی، توازن حجم متن و تصویر در آن‌ها برخلاف داستان‌های سایمون، چندان رعایت نشده است. به نظر می‌رسد دلیل آن استفاده از چند تصویرگر برای طراحی تصاویر داستان‌های احمدی است که تا حدودی باعث جدااندیشی نویسنده و تصویرگر شده است.
واژگان کلیدی

تصویر  داستان  کودک  احمدرضا احمدی  فرانچسکا سایمون. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است