بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-2
شماره‌ها
-7
مقالات
45
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
امپرسیونیسم شناختی در اشعار تجربه محور سپهری


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
محمدباقر شهرامی1*، محمد شفیع صفاری2

1-،dr.mshahrami@gmail.com

2-،saffari@ikiu.ac.ir595 تعداد دریافت

چکیده

یکی از نظریه‌پردازان بزرگ نظریة معاصر استعاره،‏ زولتان کووِچشِش مجارستانی است که بیشتر آثار ارزشمند علمی او معطوف به مبحث استعاره است. کووچشش در آثار متعدد خود درباب استعاره،‏ به بررسی و نقد و تکمیل مباحث نظریة معاصر استعاره و آراء لیکاف،‏ جانسون،‏ ترنر و دیگران پرداخته است. او اولین کسی است که چگونگی کارکردها و رویکردهای نظریة معاصر استعاره و استعاره‌های مفهومی را در تفسیر شعر به خوانندگان آموزش داده همچنین چگونگی رویکرد استعاره‌های مفهومی را در مکتب ادبی امپرسیونیسم بررسی کرده است و نام این نوع ادبی را،‏ امپرسیونیسم شناختی نهاده است. یکی از مهمترین موضوعات شعر سهراب،‏ توصیف تجارِب و لحظات کوتاه و ناب روحی و معنوی اوست که در این‌نوع اشعار می‌توان تلفیقی از مختصات امپرسیونیسم و کارکرد استعاره‌های مفهومی را ملاحظه کرد،‏ لذا در این مقاله با توجه به آراء کووچشش درباب امپرسیونیسم شناختی به بررسی اشعار تجربه محور سهراب سپهری می‌پردازیم.
واژگان کلیدی

استعارة مفهومی  زولتان کووچشش  امپرسیونیسم شناختی  سهراب سپهری. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است