بازگشت به نشریه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
-3
شماره‌ها
-8
مقالات
40
دسترسی آزاد
14


پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
اعضای هیات تحریریه

تعداد بازدید: 155
تاریخ درج: 1398/10/14
تاریخ بروزرسانی: 1398/10/14

دکتر جهانگیر صفری

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

Email: safari_706@yahoo.com

سمت: سردبیر و عضو هیأت تحریریه

دکتر مسعود فروزنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

Email: foroozandeh@lit.sku.ac.ir

سمت: مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه

دکتر سید کاظم موسوی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

Email: mousavikazem@yahoo.com

سمت: عضو هیأت تحریریه

دکتر مهدی نوریان

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

Email: m.nourian@ltr.ui.ac.ir

سمت: عضو هیأت تحریریه

دکتر منوچهر اکبری بیرق

Email: makbari@ut.ac.ir

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

سمت: عضو هیأت تحریریه

دکتر مهدی شریفیان

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه همدان

 Email: Dr.sharifian@.yahoo.com

سمت: عضو هیأت تحریریه

دکتر ناصر نیکوبخت

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

Email: n_nikoubakht@modares.ac.ir

سمت: عضو هیأت تحریریه

دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

Email: gholamho@modares.ac.ir

سمت: عضو هیأت تحریریه

دکتر محسن ذوالفقاری

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

Email: m-zolfaghary@araku.ac.ir

سمت: عضو هیأت تحریریه

 

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است