بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
24
مقالات
213
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
ارزیابی مدل,های مختلف محاسبه ویژگی های مکانیکی میوه نارنج تحت آزمون فشرده سازی به کمک پردازش تصویر


دریافت: 1398/8/9 | پذیرش: 1399/1/7 | انتشار: 1399/3/12 

 DOI

نویسندگان
فاطمه کاظمی کرجی1، سامان آبدانان مهدی زاده2*

1-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،fati.kazemikaraji@gmail.com

2-مجتمع رامین خوزستان،saman.abdanan@gmail.com195 تعداد دریافت

چکیده

به منظور تعیین ویژگی‌های مهندسی محصولات کشاورزی روش‌های متعددی ارائه شده که بر پایه دانش تجربی یا روابط آماری بین ویژگی‌ها می‌باشند. لذا هدف از این پژوهش طراحی و ساخت سامانه‌ای به منظور اندازه‌گیری تنش و نیرو‌های وارد بر نارنج با استفاده از پردازش تصویر و طراحی رابط گرافیکی برای اندازه‌گیری سریع ویژگی‌های مکانیکی حین بارگذاری در نظر گرفته شد. سطح تماس موثر میوه در معرض فشرده‌سازی با تحلیل تصاویر تعیین و با دیگر روش‌ها (کپسول، حجم ثابت، ناحیه محدود و ASABE) مقایسه شد. مطابق نتایج، مساحت در روش ASABE در کرنش ۶ درصد با خطا ۷% اختلاف معنی‌داری با روش پردازش تصویر نداشت. نسبت پواسن و استحکام نمونه‌ها در مراحل کرنش به ترتیب افزایش و کاهش یافتند. EX در کرنش ۳ در صد و EY تا کرنش ۶ درصد در روش پردازش تصویر با ASABE اختلاف معنی‌داری نداشتند. به علاوه در کرنش ۳ درصد بین مقادیر EZ بین روش‌های کپسول، پردازش تصویر و جعبه محدود اختلاف معنی‌داری مشاده نگردید. تفاوت معنی‌داری بین مقدار تنش در کرنش ۳ درصد بین روش‌های کپسول، پردازش تصویر، ASABE و جعبه محدود یافت نگردید. از بین روش‌های ذکر شده، روش ASABE با کمترین خطا در کرنش ۶ درصد در مقایسه با پردازش تصویر مناسب‌ترین روش انتخاب شد.
واژگان کلیدی

ویژگی‌های مکانیکی  مساحت سطح تماس  پردازش تصویر  نسبت پواسن  رابط گرافیکی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است