بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
24
مقالات
212
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
تعیین مناسب‌ترین روش درجه‌بندی پیاز به روش تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی


دریافت: 1397/12/6 | پذیرش: 1398/5/14 | انتشار: 1398/10/10 

 DOI

نویسندگان
محسن حیدری سلطان آبادی1

1-مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان،mheisol@gmail.com87 تعداد دریافت

چکیده

در تحقیق حاضر عملکرد چهار دستگاه درجه‌بندی پیاز شامل سرندی، غلتک ثابت واگرا، غلتک متحرک با فاصله‌انداز صفحه‌ای و غلتک متحرک با فاصله‌انداز غلتکی به روش تحلیل سلسله مراتبی در دو حالت قطعی و فازی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. به این منظور ۸ معیار اصلی استقرار صحیح پیاز، ظرفیت دستگاه، درصد آسیب به محصول، سهولت جابجایی، قابلیت افزایش دسته‌ها‌، قابلیت تنظیم هر دسته، قیمت اولیه و خدمات پس از فروش به عنوان معیارهای تعیین اولویت دستگاه درجه‌بندی مناسب در نظر گرفته شد. طبق نتایج حاصل از تلفیق معیارها و گزینه‌ها‌ی مختلف در تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی، به ترتیب دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز صفحه‌ای با اختصاص وزن‌های ۳۱۷/۰ و ۴۱۲/۰، دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز غلتکی با وزن‌های ۳۱۵/۰ و ۲۹۱/۰، دستگاه درجه‌بند سرندی با وزن‌های ۲۱۸/۰ و ۱۸۹/۰ و دستگاه درجه‌بند غلتک ثابت واگرا با وزن‌های ۱۵۰/۰ و ۱۰۶/۰ رتبه‌بندی شدند. بدین ترتیب دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز صفحه‌ای، دستگاه درجه‌بند غلتک متحرک با فاصله‌انداز غلتکی، دستگاه درجه‌بند سرندی و دستگاه درجه‌بند غلتک ثابت واگرا در اولویت انتخاب قرار گرفتند. این نتایج نشان داد که تحلیل سلسله مراتبی فازی با حذف احتمالات ضعیف در وزن‌دهی معیارها و گزینه‌ها قدرت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
واژگان کلیدی

پیاز  تحلیل سلسله مراتبی  درجه‌بندی  دستگاه درجه‌بند سرندی  دستگاه درجه‌بند غلتکی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است