برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
ارزیابی سامانه خنک‌کننده تبخیری مستقیم (فن‌-پد) در گلخانه تحت شرایط محیطی مختلف


نویسندگان

مهدی منتظری
برات قبادیان
هادی پاسدارشهری
احمد بناکار

montazeri1112@gmail.com    دانشگاه تربیت مدرس
bghobadian@gmail.com    دانشگاه تربیت مدرس
pasdar@modares.ac.ir    دانشگاه تربیت مدرس
ah_banakar@yahoo.com    تهران دانشگاه تربیت مدرس


18 دانلودها

چکیده

کشت محصولات گلخانه‌اي يک پيشرفت در فنّاوری توليد محصولات کشاورزي است که از مناطق معتدل تا مناطق گرم‌تر استوايي در حال افزايش است. اگرچه گلخانه از محصولات در برابر شرايط آب و هوايي نا‌مساعد حفاظت مي‌کند اما رطوبت و دماي بالا در مناطق حاره‌ای باعث نتيجه معکوس روي توليد محصولات مي‌گردد. ازاین‌رو در چنين مناطقي، کاهش درجه حرارت داخل گلخانه يا تنظيم آن تا نزديک دماي محيط ضروري است. ازآنجایی‌که‌ طراحي سامانه سرمايش به‌شدت وابسته به شرايط محيطي است، توسعه يک سامانه‌ مناسب که شرايط اقليم موضعي را براي رشد محصول فراهم ‌کند کار دشواری است. بنابراین در این پژوهش عملکرد سامانه سرمایش فن-پد در شرایط مختلف آب و هوایی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا محیط گلخانه توسط نرم‌افزار TRNSYS مدلسازی گردید. بعد از صحت سنجی مدل با نتایج تجربی، توانایی سامانه در خنک کردن گلخانه و عملکرد سامانه نسبت به پارامترهای سرعت هوا، دما و نسبت رطوبت هوای محیط مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در شرایط محیطی با دمای حباب خشک و نسبت رطوبت به ترتیب کمتر از C˚ ۴۰ و kg/kg ۰۱۵/۰، سامانه خنک‌کننده تبخیری مستقیم (فن-پد) در سرعت هوای m/s ۲۵/۱ روش مناسبی برای خنک کردن گلخانه است و شرایط مطلوبی جهت رشد محصول فراهم میکند. همچنین نتایج نشان داد در نسب رطوبت‌های بیشتر از kg/kg ۰۱۵/۰ سامانه خنک‌کننده تبخیری به‌تنهایی توانایی خنک کردن گلخانه را ندارد.
واژگان کلیدی

خنک کننده تبخیری مستقیم  فن پد راندمان گلخانه  مناطق مرطوب  ترنسیس دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
137
مقالات دسترسی آزاد
66