بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
24
مقالات
212
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسی کارایی انرژی فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای به روش تحلیل پوششی داده ها جهت تعیین بهترین نوع سازه (مطالعه موردی: شهرستان تیران و کرون)


دریافت: 1397/10/7 | پذیرش: 1398/5/14 | انتشار: 1398/10/14 

 DOI

نویسندگان
امین لطفعلیان دهکردی1*، سید احمد نادری2، مرتضی تاکی3

1-شهرکرد- دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم،amin_lotfalian@yahoo.com

2-دانشگاه شهرکرد،ahmad_naderi2@yahoo.com

3-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،mortezataaki@gmail.com163 تعداد دریافت

چکیده

تولید محصولات گلخانه‌ای به عنوان قسمتی از نظام تولید، مهم‌ترین بخش مصرف کننده انرژی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. تحقیق حاضر به بررسی روند مصرف انرژی و میزان مصرف آن در گلخانه‌های فلفل دلمه‌ای شهرستان تیران و کرون،استان اصفهان پرداخته، تا بهترین نوع سازه گلخانه، مناسب شرایط اقلیمی منطقه را تعیین نماید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه یه صورت کاملا تصادفی از ۳۹ واحد گلخانه در سه تیمار با ۱۳ تکرار، در سال زراعی۹۷-۹۶ جمع‌آوری گردید. انرژی ماشین‌آلات، سوخت، کود شیمیایی، کود دامی، سموم، نیروی کارگری، آب و الکتریسیته به عنوان نهاده و محصول فلفل به عنوان ستانده محاسبه گردید. مقدار کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب برابر با ۲۲۶۸۹۴۹۱ مگاژول بر هکتار و ۹۴۴۶۲ مگاژول بر هکتار بدست آمد. بیشترین و کمترین انرژی مصرفی به ترتیب، گاز طبیعی با میزان ۲۱۵۳۲۱۶۹ مگاژول بر هکتار (۸۹۹/۹۴%) و ماشین‌آلات با میزان ۱۸۲۸ مگاژول بر هکتار (۰۰۸/%) می‌باشد. شاخص‌های انرژی شامل نسبت انرژی، بهره‌وری انرژی، انرژی ویژه و افزوده خالص انرژی به ترتیب برابر با ۰۰۴۲۴/۰، ۰۰۵۳/۰ کیلوگرم بر مگاژول، ۷/۲۰۱ مگاژول بر کیلوگرم و ۲۲۵۹۵۰۲۹- مگاژول بر هکتار محاسبه شد. سهم انرژی‌های مستقیم، غیر مستقیم، تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به ترتیب برابر با ۲۲۵۸۴۰۲۴ (۵۳۵/۹۹%)، ۱۰۵۴۶۷ (۴۶۵/۰%)، ۸۵۲۱۶ (۳۷۶/۰%) و ۲۲۶۰۴۲۷۵ (۶۲۴/۹۹%) مگاژول بر هکتار محاسبه گردید. طبق نتایج تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌ بازگشت به مقیاس ثابت و بازگشت به مقیاس متغیر به ترتیب تعداد ۱۲و۳۴ واحد کارا، ۲۷ و ۵ واحد ناکارا شدند. میانگین کارایی کل، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس برابر با ۸۸/۰، ۹۹۷/۰ و ۸۸/۰ محاسبه شد. نتایج تحلیل آماری آزمون لوین (۰۶۸/۰sig =) مشخص نمود، واریانس کارایی انرژی سازه‌ها با هم برابر هستند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (۷۳۴/۰sig =)، مشخص شد اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود ندارد.
واژگان کلیدی

تحلیل پوششی داده‌ها  تحلیل واریانس  سازه گلخانه  فلفل  کارایی انرژی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است