برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسي کارایی انرژي مصرفي و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید گلرنگ از نظر زيست محيطي


نویسندگان

عبداله ایمان‌مهر

imanmehr2000@yahoo.com    اراک-میدان شریعتی- دانشگاه اراک-دانشکده کشاورزی


65 دانلودها

چکیده

این بررسی به منظور ارزیابی کارایی انرژی واحد‌هاي توليد گلرنگ با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در منطقه جلگه استان اصفهان در سال ۱۳۹۴ انجام شد. داده ها از مجموع ۳۰ مزرعه تولید گلرنگ با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که میزان انرژی ورودی و خروجی به ترتیب ۱/۳۰۸۴۳ و ۷۱/۶۷۵۸۵ مگاژول بر هکتار است. بیشترین میزان سهم انرژی مصرفي را بترتيب كودهاي شيميايي (۱۸/۴۸%)، سوخت (۵۵/۲۴%) و آب مصرفي (۴۴/۱۲%) به‌خود اختصاص داده است. میانگین کارائی فنی، کارائی فنی خالص و کارائی مقیاس محصول گلرنگ به ترتیب ۲۸/۹۴%، ۹۳/۹۹% و ۳۳/۹۴% بدست آمد. بر اساس مدل CCR بیشترین میزان مصرف مازاد واحدهاي ناکارا بترتيب مربوط به نهاده‌هاي كودهاي شيميايي و بخصوص كود اوره (۵۸%)، سوخت ديزل (۱۸%)، آب مصرفي (۱۲%) و بذر مصرفي (۸%) می‌باشد. سوخت‌ها با ۴۹% و سپس كود اوره با ۳۵% بيشترين سهم را در انتشار گازهاي گلخانه‌اي در توليد گلرنگ دارند (شكل ۴-۱۶). لذا با استفاده از سيستم‌هاي مكانيزه مديريت شده بايد بكارگيري ماشين‌آلات را كنترل نمود تا مصرف سوخت كاهش يابد و مصرف كود اوره را با جايگزيني كودهاي دامي اصلاح نمود تا آلودگي ناشي از انتشار گازهاي گلخانه‌اي و آلودگي منابع آبي منطقه كاهش يابد. . نسبت انرژی (راندمان انرژي) در منطقه مورد مطالعه ۱۹/۲، بهره‌وری انرژی ۱۴/۰ کیلوگرم بر مگاژول و ضريب انرژي ۱۶/۳۴۶۵۵ مگاژول بر هكتار بدست آمد.
واژگان کلیدی

کارایی انرژی  تولید گلرنگ  تحلیل انرژی مصرفی  انتشار گازهای گلخانه‌ای دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
141
مقالات دسترسی آزاد
66