برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه شستشوي محصولات غده‌اي با سيستم چرخش آب


نویسندگان

نادر ساکنیان دهکردی
امیر عباسی چرمهینی
شاهین بشارتی

sakenian@agr.sku.ac.ir    دانشگاه شهرکرد- گروه مکانیک بیوسیستم
xecrex.90@gmail.com    گروه مکانیک بیوسیستم
shahin_besharati@yahoo.com    گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد


95 دانلودها

چکیده

ماشين¬هاي خاصي که در فرايند شستشوي برخي محصولات کشاورزي غده¬اي به‌کار گرفته مي شوند، داراي اهميت ويژه‌اي مي¬باشند. در طراحي اين‌گونه ماشين¬ها استفاده بهينه از آب و کاهش انرژي و توجه به جنبه¬هاي اقتصادي، فاکتور¬هاي مهمي محسوب مي¬شوند. با توجه به اين ويژگي¬ها دستگاهي طراحي و ساخته شد و مورد آزمون قرار گرفت. با انجام آزمايش¬ها ميزان مواد زائد و ميزان درصد آسيب‌ديدگي به طور جداگانه اندازه¬گيري شدند و به‌عنوان داده¬هاي آزمايش براساس طرح آماري بلوک¬هاي کامل تصادفي و در قالب آزمايش فاکتوريل با فاکتورهاي نوع محصول در دو سطح، وزن محصول ورودي در سه سطح، سرعت تسمه نقاله در سه سطح و در چهار تکرار مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشانگر اين بود که وزن محصول ورودي و افزايش سرعت تسمه نقاله بر ميزان مواد زائد جدا¬ شده در هر کيلوگرم از محصول اثر معني¬داري نداشته ولي بر ميزان در صد آسيب‌ديدگي آن اثر معني¬دار دارند. ميزان آسيب‌ديدگي در محصول سيب¬زميني بيشتر از محصول هويج بود. سرعت بهينه تسمه نقاله دستگاه ۴/۲ متر بر ثانيه به ازاي ۵ کيلوگرم از محصول در دقيقه به دست آمد. ميزان آب صرفه‌جويي شده توسط ماشين بر حسب ليتر بر دقيقه اندازه¬گيري و مقدار آن ۱ ليتر بر دقيقه به دست آمد. براساس نتايج به دست آمده با قرار گرفتن صافي در سيستم چرخش و استفاده دوباره از آب، به ميزان ۵۰ درصد در آب مصرفي صرفه‌جويي شد.
واژگان کلیدی

طراحی و ساخت  ماشین شستشوی محصول  محصولات غده ای  صرفه جویی آب  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
7
شماره‌ها
23
مقالات
172
مقالات دسترسی آزاد
66