برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسی تغییر در خواص مکانیکی و رئولوژیکی سیب زمینی در طول انبارداری بلند مدت


نویسندگان

امید امیدی ارجنکی
داود قنبریان
مجبتی نادری بلداجی
کاوه ملازاده

omidmac@gmail.com    unknown
dghanbarian@yahoo.com    unknown
mnaderi@alumni.ut.ac.ir    unknown
kavehmollazade@gmail.com    unknown


19 دانلودها

چکیده

در این پژوهش، با انجام آزمون¬های فشاری تک‌محوری و خزش و تعیین ویژگی‌های الاستیک و ویسکوالاستیک، تغییرات خواص مکانیکی و رئولوژیکی سیب‌زمینی رقم آگریا در دوره¬های مختلف انبارداری شش‌ماهه بررسی شد. نتایج نشان داد که برازش معادله چندجمله‌ای درجه سه بر منحنی نیرو ـ تغییرشکل در آزمون فشاری (R2=0.98) و معادله مدل برگر بر منحنی پاسخ آزمون خزش (R2=0.99) مناسب بود. همچنین نتایج نشان داد در طی شش ماه انبارداری، مقادیر مدول الاستیسیته (به میزان 47/10 درصد)، حداکثر نیروی شکست، میزان چقرمگی و زمان تأخیر کاهش پیدا کردند و ویژگی¬های نرمش آنی و نرمش خزشی نیز روندی افزایشی (به ترتیب 33/13 و 10 درصد) داشتند. همچنین ویژگی¬هایی مانند ویسکوزیته آنی و تأخیری نیز روندی متغیر را در طول انبارداری از خود نشان دادند.
واژگان کلیدی

آزمون فشاری تک‌محوری آزمون خزش. خواص ویسکوالاستیک انبارداری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
7
شماره‌ها
22
مقالات
137
مقالات دسترسی آزاد
66