بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
24
مقالات
195
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
بررسی عملکرد تراکتورهای جاندیر3140 و مسی فرگوسن399 حین عملیات زیرشکنی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/29 

 DOI

نویسندگان
محمد عسکری1*، افشار آزادبخت2، حسینعلی شمس آبادی3، سیدرضا موسوی سیدی4

1-،engmohammadaskari@gmail.com

2-،afshar.azadbakht@yahoo.com

3-،hshamsabadi@yahoo.com

4-،mousavi22@yahoo.com445 تعداد دریافت

چکیده

در این تحقیق، نیروی کششی موردنیاز شاخه زیرشکن به همراه مصرف سوخت، لغزش، قدرت مالبندی، بازده کششی و بازده کل انرژی تراکتورهای مسی فرگوسن ۳۹۹ و جاندیر۳۱۴۰ در سرعت‌های ۸/۱، ۳/۲، ۹/۲ و ۵/۳ کیلومتر بر ساعت و اعماق۴۰ و۵۰ سانتی‌متری باهم مقایسه گردید. نوع تراکتور، سرعت و عمق همچنین اثرات متقابل آنها تأثیر معنی‌داری بر تمامی پارامترها به استثناء نیروی کششی و قدرت مالبندی داشت. در مجموع، تراکتور جاندیر عملکرد بهتری داشت بدین صورت که با افزایش سرعت پیشروی از ۸/۱ به ۵/۳ کیلومتر بر ساعت، نیروی کششی، مصرف سوخت، لغزش، قدرت مالبندی و بازده کل انرژی به ترتیب در اعماق ۴۰ و۵۰ سانتی‌متری به میزان ۷، ۴، ۲۳، ۳/۱۰۸ و ۸۹ درصد افزایش یافته اما بازده کششی به میزان ۸/۱۳ درصد کاهش یافت. به علاوه، افزایش۱۰ سانتی‌متری عمق زیرشکنی موجب افزایش نیروی کششی، مصرف سوخت، لغزش و قدرت مالبندی به میزان ۳/۲۱، ۶/۳۱، ۶/۲۰ و ۴/۲۱ شد اما بازده کششی و بازده کل انرژی به میزان ۷/۹ و ۲۵ درصد کاهش یافتند. نتایج بهینه‌سازی پارامترهای تحت بررسی توسط روش‌ سطح پاسخ (RSM) نشان داد که به‌طور میانگین، عمق ۹/۴۲ سانتی‌متر و سرعت ۴/۲ کیلومتر بر ساعت، بهینه‌ترین نتایج را در خصوص عملکرد مجموعه تراکتور- زیرشکن حاصل می‌نمایند.
واژگان کلیدی

زیرشکن روش‌ سطح پاسخ مصرف سوخت. بازده کششی بازده کل انرژی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است