بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
24
مقالات
212
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
ارائه یک سیستم بینایی ماشین مبتنی بر طبقه‌بند فراابتکاری به‌منظور طبقه‌بندی دو نوع علف‌هرز


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/16 

 DOI

نویسندگان
سجاد سبزی1، حسین جوادی کیا2، یوسف عباسپور گیلانده3*

1-،sajadsabzi2@gmail.com

2-،h.javadikia@razi.ac.ir

3-،abbaspour@uma.ac.ir372 تعداد دریافت

چکیده

سم‌پاشی خاص مکانی یک روش جدید به منظور مبارزه با علف‌های هرز می‌باشد. به همین دلیل، در این مطالعه یک سیستم بینایی ماشین مبتنی‌بر پردازش ویدئو و طبقه‌بند فراابتکاری به‌منظور تشخیص برخط گیاه سیب‌زمینی و دو نوع علف‌هرز خرفه و توق در مزارع سیب‌زمینی پیشنهاد شد. به‌منظور آموزش سیستم بینایی ماشین پیشنهادی، ۵ هکتار زمین سیب‌زمینی رقم مارفونا در استان کرمانشاه به‌منظور فیلم‌برداری انتخاب شد. بعد از استخراج خصوصیاتی در حوزه‌های خصوصیات رنگی و توصیفگرهای طیفی بافت با استفاده از دو روش هیبرید شبکه‌عصبی مصنوعی – کلونی مورچگان و هیبرید شبکه‌عصبی مصنوعی – ازدحام ذرات، خصوصیات مؤثر انتخاب گردیدند. درنهایت با تحلیل نتایج حاصل از طبقه‌بندی خصوصیات انتخابی توسط هر یک از دو روش مذکور، خصوصیات انتخابی با استفاده از روش هیبرید شبکه‌عصبی مصنوعی – ازدحام ذرات به‌منظور استفاده در سیستم بینایی ماشین پیشنهادی انتخاب شدند. خصوصیات انتخابی عبارت‌اند از شاخص رنگی برای پوشش گیاهی استخراجی در فضای رنگی YCbCr، شاخص مولفه دوم اضافی فضای رنگی HSV، کنتراست مولفه اول و دوم فضای رنگی HSV، میانگین مولفه اول فضای رنگی HSI، میانگین S(r). نتایج طبقه‌بندی نشان داد که روش هیبرید شبکه عصبی مصنوعی – الگوریتم تکامل تفاضلی با دقت بالای ۹۹ درصد قادر به شناسایی گیاه سیب‌زمینی و دو نوع مختلف از علف‌های هرز می‌باشد. در نهایت سیستم بینایی ماشین در مزرعه تست گردید و با سرعت ۱۳/۰ متر در ثانیه اقدام به طبقه‌بندی نمود.
واژگان کلیدی

طبقه‌بندی بینایی ماشین سم‌پاشی خاص مکانی علف‌های هرز دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است