بازگشت به نشریه
پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
8
شماره‌ها
25
مقالات
225
دسترسی آزاد
66


پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی
اعضای هیات تحریریه

تعداد بازدید: 1347
تاریخ درج: 1397/2/4
تاریخ بروزرسانی: 1398/12/20

 

دکتر  سید حسن طباطبائی

دکتر سید حسن طباطبائی

مدیر مسئول

 

دانشیار  گروه مهندسی آب

دانشگاه شهرکرد

تلفن

038-32320372 (2444)

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

/page/page-frame.html?pageI...

ایمیل

tabatabaei@agr.sku.ac.ir

 

دکتر رحیم ابراهیمی

دکتر رحیم ابراهیمی

سردبیر و عضو هیات تحریریه

 

استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشگاه شهرکرد

تلفن

 

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://journals.sku.ac.ir/p...

ایمیل

rahim.ebrahimi@gmail.com

 

دکتر علی ملکی

دکتر علی ملکی

مدیر داخلی و عضو هیات تحریریه

 

دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشگاه شهرکرد

تلفن

2440 – 038-32324401

فکس

 

موبایل

09131051354

آدرس سایت

https://www.sku.ac.ir/~Maleki

ایمیل

maleki.ali2000@gmail.com

 

دکتر سید سعید محتسبی

دکتر سید سعید محتسبی

 عضو هیات تحریریه

 

استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشگاه تهران

تلفن

 

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://journals.sku.ac.ir/p...

ایمیل

m.mohtasebi@ut.ac.ir

 

دکتر سجاد رستمی

دکتر سجاد رستمی

عضو هیات تحریریه 

 

دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشگاه شهرکرد

تلفن

 

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://www.sku.ac.ir/~Rostami

ایمیل

rostami.sajad@yahoo.com

 

دکتر یوسف عباسپور گیلانده

دکتر یوسف عباسپور گیلانده

 عضو هیات تحریریه

 

استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشگاه محقق اردبیلی

تلفن

+98-45-33257646

فکس

+98-45-33510135

موبایل

 

آدرس سایت

http://journals.sku.ac.ir/p...

ایمیل

abbaspour@uma.ac.ir

 

دکتر داود قنبریان

دکتر داود قنبریان

 عضو هیات تحریریه

 

دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشگاه شهرکرد

تلفن

 

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://journals.sku.ac.ir/p...

ایمیل

dghanbarian@yahoo.com

 

دکتر حسین مبلی

دکتر حسین مبلی

 عضو هیات تحریریه

 

استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشگاه تهران

تلفن

 

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://journals.sku.ac.ir/p...

ایمیل

hmobli@ut.ac.ir

 

دکتر عباس همت

دکتر عباس همت

عضو هیات تحریریه

 

استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشگاه صنعتی اصفهان

تلفن

 

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

http://journals.sku.ac.ir/p...

ایمیل

ahemmat@cc.iut.ac.ir

 

آقای ایزدی

آقای ایزدی

کارشناس

تلفن

03832321669

فکس

 

موبایل

 

آدرس سایت

 

ایمیل

jrmam@journals.sku.ac.ir

 

 

اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است