بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
864
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
پارامترهای هندسی موثر بر ضریب دبی سرریزکلیدپیانویی دریچه‌دار


دریافت: 1398/7/30 | پذیرش: 1398/10/13 | انتشار: 1399/7/10 

 DOI

نویسندگان
مسعود اکبری1*، فرزین سلماسی2، هادی ارونقی3، مسعود کرباسی4، داود فرسادی زاده5

1-دانشگاه تبریز،masood.akbari@gmail.com

2-دانشگاه تبریز، گروه مهندسی آب، دانشیار،salmasi@tabrizu.ac.ir

3-دانشگاه تبریز، گروه مهندسی آب، دانشیار،arvanaghi@tabrizu.ac.ir

4-دانشگاه زنجان، گروه مهندسی آب، دانشیار،m.karbasi@znu.ac.ir

5-دانشگاه تبریز، گروه مهندسی آب، استاد،farsadi@tabrizu.ac.ir0 تعداد دریافت

چکیده

سرریز کلیدپیانویی نوع جدیدی از سرریزهای تاج طولانی است. به دلیل پیچیدگی هندسی این نوع سرریزها، در سال های اخیر مطالعات زیادی بر روی آنها صورت گرفته است. ایده‌ی اضافه کردن دریچه در کلیدورودی سرریزکلیدپیانویی به منظور بهبود عملکرد هیدرولیکی این نوع سرریز برای اولین بار در آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز بررسی شد. به منظور بررسی پارامترهای موثر بر روی ضریب‌دبی سرریزکلیدپیانویی دریچه‌دار نظیر: ابعاد دریچه، عمق جایگذاری دریچه در کلید‌ورودی، نسبت عرض کلیدورودی به عرض کلید‌خروجی و بارآبی روی سرریز کلیدپیانویی دریچه‌دار، از ۱۵۶ داده‌ی آزمایشگاهی مربوط به سرریزهای کلیدپیانویی دریچه دار استفاده شد. همچنین با استفاده از ‌مدل‌های رگرسیون‌خطی و غیر‌خطی چند متغیره در نرم افزار متلب ۲۰۱۸، دو رابطه برای ضریب دبی سرریز کلیدپیانویی درچه دار ارائه شد. از میان ۱۸۸ داده آزمایشگاهی برای سرریز کلید پیانویی و سرریز کلیدپیانویی دریچه‌دار، تعداد ۱۵۶ داده مربوط به سرریز کلیدپیانویی دریچه دار می باشد. از این تعداد ۷۰% به عنوان داده‌های آموزش و ۳۰% بعنوان داده‌های آزمون مدل استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد بارآبی روی سرریز کلیدپیانویی، نسبت عرض کلیدورودی به عرض کلید‌خروجی، عمق جایگذاری دریچه در کلید‌ورودی، ابعاد دریچه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی ضریب دبی سرریز کلیدپیانویی‌دریچه‌دار، دارند. روش رگرسیون‌غیرخطی با ۰۳۵/۰= RMSE و ۹۶۱/۰= R۲ و %۵۶۲/۴ = MARE نتایج بهتری نسبت به روش رگرسیون‌خطی با ۰۶۱/۰= RMSE و ۸۶۵/۰= R۲و %۴۹۱/۹ = MARE ارائه داده است.
واژگان کلیدی

سرریزکلیدپیانویی دریچه‌دار  ضریب دبی  مد‌ل‌‌رگرسیون‌خطی چندمتغیره  مد‌ل‌‌رگرسیون‌غیر‌خطی چندمتغیره  مدل آزمایشگاهی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران