بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی ایستگاه تبریز طی دوره های آتی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG


دریافت: 1398/7/29 | پذیرش: 1398/9/30 | انتشار: 1399/6/17 

 DOI

نویسندگان
خدیجه جوان1*، مهدی عرفانیان2

1-دانشگاه ارومیه،kh.javan@urmia.ac.ir

2-دانشگاه ارومیه،erfanian.ma@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

خشکسالی از گسترده ترین و مخرب ترین مخاطرات طبیعی است که با رخداد تغییر اقلیم پیچیده تر می شود. برای فراهم کردن یک دید کلی از شرایط خشکسالی، شاخص هایی برای پایش آن به طور گسترده استفاده می شوند. در این تحقیق به ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی ایستگاه تبریز طی دوره های آینده با استفاده از شاخص های خشکسالی دهک (DI) و بارش استاندارد شده (SPI) پرداخته شده است. در ابتدا داده های روزانه خروجی مدل گردش عمومی جو HadGEM۲ تحت سناریوهای انتشار RCP۲.۶، RCP۴.۵ و RCP۸.۵، توسط مدل LARS-WG نسخه ۶، ریزمقیاس شده و توانایی مدل در شبیه سازی اقلیم گذشته (۱۹۸۷-۲۰۱۶) تبریز مورد تایید قرار گرفته سپس پارامتر اقلیمی بارش برای دوره های آتی ۲۰۴۰-۲۰۲۱، ۲۰۶۰-۲۰۴۱ و ۲۰۸۰-۲۰۶۱ شبیه سازی گردید. با استفاده از داده های بارش شبیه سازی شده، وضعیت خشکسالی تبریز به کمک دو شاخص ذکر شده در مقیاس سالانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در بیشتر سالهای مورد مطالعه، تعداد خشکسالی در هر سه دوره آتی نسبت به دوره پایه کاهش و تعداد ترسالی ها افزایش می یابد. نتایج پایش خشکسالی و پیش بینی آن برای دوره های آینده می تواند در مدیریت منابع طبیعی و نیز برنامه ریزی های مرتبط با مدیریت منابع آبی مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی

تغییر اقلیم  خشکسالی  مدل HadGEM۲  مدل LARS WG  تبریز. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران