بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی مدل های رگرسیونی و نروفازی موجکی در برآورد مصرف آب شهری (مطالعه موردی: شهرکرمان)


دریافت: 1398/5/23 | پذیرش: 1398/10/2 | انتشار: 1399/6/17 

 DOI

نویسندگان
مسعود رضا حسامی کرمانی1*، رضا ولی پرست فرخانی2

1-دانشگاه شهید باهنر کرمان،hessami@uk.ac.ir

2-دانشگاه شهید باهنر کرمان،r.valiparast@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

پیش بینی میزان مصرف آب در مناطق شهری اهمیت کلیدی در مدیریت عرضه آب دارد. مدل پیش بینی مصرف آب می‌تواند در برنامه‌ریزی منابع آب و گسترش زیر ساخت‌ها و همچنین بهبود کنترل و بهره-برداری از سیستم‌های منابع آب استفاده شود. در این تحقیق عملکرد مدل‌های رگرسیون خطی چند متغیره، سیستم استنتاج نروفازی ‌تطبیقی، رگرسیون موجکی و نروفازی موجکی در پیش‌بینی تقاضای آب شهرکرمان مورد ارزیابی قرارگرفت. بدین منظور برای پیش‌بینی مصرف آب هفتگی شهر کرمان از داده‌‌های ۱۲‌‌ سال (۱۳۹۶ - ۱۳۸۵) مصرف آب هفتگی و پارامترهای هواشناسی (حداکثر دما و مجموع بارش هفتگی) استفاده گردید. از داده‌های سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ (۴۶۹ هفته) به منظور آموزش و داده‌های سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ (۱۵۷ هفته) برای شبیه‌سازی استفاده گردید. در مدل‌های رگرسیون موجکی و نروفازی موجکی سری-های زمانی مصرف آب، حداکثر دما و بارش، توسط انتقال گسسته موجک به زیر سری‌های تقریب و جزئیات در سطوح مختلف تجزیه گردید و به عنوان ورودی مدل‌های مبتنی بر موجک به‌کار گرفته شد. عملکرد مدل-ها توسط شاخص‌های آماری ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا ارزیابی گردید. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که مدل‌ رگرسیون موجکی (۹۲/۰R۲ = ) و مدل نروفازی موجکی (۹۴/۰R۲ = ) در مقایسه با سایر مدل‌ها از عملکرد بسیار بالاتری برخوردار می‌باشند.
واژگان کلیدی

تبدیل موجک گسسته  تقاضای آب شهری  پیش‌بینی  رگرسیون خطی  نروفازی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران