بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
875
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
اثر شکل سرشمع در ابعاد حفره آبشستگی در پایه پلها با هندسه مرکب


دریافت: 1398/2/15 | پذیرش: 1398/4/23 | انتشار: 1399/1/16 

 DOI

نویسندگان
واله خالدی1، جمیل بهرامی2، عطا امینی3*

1-دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان،v.khaledi94@gmail.com

2-دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان،jamil.bahrami@gmail.com

3-سازمان تحقیقات و آموزش ،ata_amini@yahoo.com165 تعداد دریافت

چکیده

آبشستگی موضعی اطراف پایه پل‌ها، یکی از عوامل تخریب این سازه‌ها می‌باشد. پیچیدگی مکانیسم آبشستگی بخصوص در پل‌ها با پایه مرکب، باعث شده که علی‌رغم پژوهش‌های گسترده‌ای که انجام شده، روش دقیقی برای پیش‌بینی میزان آبشستگی وجود نداشته باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل فیزیکی، میزان تأثیرگذاری شکل سرشمع بر ابعاد حفره‌ی آبشستگی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های آزمایشگاهی از سه مدل کوچک مقیاس شده از پایه‌های مرکب که دارای سرشمع‌هایی با شکل‌های متفاوت هستند، استخراج شدند. آزمایش‌ها در شرایط آب زلال و با رسوبات یکنواخت و دبی یکسان انجام شدند. عمق آب در آزمایش‌ها ثابت، و به نحوی انتخاب شد که شرایط آب کم‌عمق را فراهم نماید. تغییرات طول، عرض و عمق حفره آبشستگی در اثر تغییر ارتفاع سرشمع اندازه‌گیری و به‌وسیلۀ نرم‌افزار Civil۳D رسم شد. نتایج نشان داد که ابعاد حفره تا حدودی با طول (lPC) عرض (bpc) و ضخامت سرشمع (T) متناسب می باشند. همچنین علاوه بر عمق حفره، طول و عرض حفره نیز با ارتفاع سرشمع نسبت به بستر اولیه، به‌صورت قابل ملاحظه‌ای وابسته است. در این مدلها، بیشترین ابعاد طول و عرض حفره به ترتیب معادل Lpc۱۱و bpc۵/۸ و عمق حفره برابر T۹ مشاهده شد. ضمن اینکه طول حفره دارای تغییرات بیشتری به نسبت عرض حفره می باشد. این نتایج در راستای رسیدن به الگویی برای پیش‌بینی ابعاد حفره ابشستگی در پایه مرکب پل‌ها می‌تواند مورد استفاده مهندسین و محققین قرار گیرد.
واژگان کلیدی

آب زلال  آبشستگی موضعی  ابعاد حفره  پایه ی پیچیده  Civil۳D. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
خالدی و. امینی ع. و بهرامی ج. 1399. اثر شکل سرشمع در ابعاد حفرة آبشستگی در پایة پل‌ها با هندسة مرکب. مجله پژوهش آب ایران. 37: 101-109.
مراجع

رضایی م. قادری ا و دانشفراز ر. 1397. بررسی آزمایشگاهی تأثیر رس و نانو رس مونت وریلونیتی بر کاهش آبشستگی در پایین­دست صفحات مشبک. مجله تحقیقات مهندسی سازه‌های آبیاری و زهکشی. 19(73): 1-16.


Amini A. and Mohamad T. A. 2017. Local scour prediction around piers with complex geometry. Marine Georesources and Geotechnology. 35(6): 857-864

 Amini A. Melville B. W. and Ali T. M. 2012. Clear-water local scour around pile groups in shallow-water flow. Journal of Hydraulic Engineering. 138: 177-185

Amini A. Melville W. B. and Mohamad T. A. 2014. Local Scour at Piled Bridge Piers Including an Examination of the Superposition Method. Canadian Journal of Civil Engineering. 41(5): 461-471

Amini A. Mohamad T. A. Ghazali H. Huat B. and Aziz A. 2010. A local scour prediction method for pile cap in complex piers. ICE. Agricultural Water Management. 164: 73-80

Ataie-Ashtiani B. and Beheshti A. A. 2006. Experimental investigation ofclear-water local scourat pilegroups. Journal of Hydraulic Engineering. 132(10): 1100-1104

Amini-Baghbadorani D. Ataie-Ashtiani B. Beheshti A. Hadjzaman M. and Jamali M. 2018. Prediction of current-induced local scour around complex piers: Review, revisit, and integration. Coastal Engineering. 133: 43-58

Coleman S. E. 2005. Clearwater local scour at complex piers. Journal of Hydraulic Engineering. 131(4): 330-334

Das S. Das R. and Mazumdar A. 2014. Variation in clear water scour geometry at piers of different effective widths. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. 38: 97-111

Diab R. Link O. and Zanke U. 2010. Geometry of developing and equilibrium scour holes at bridge piers in gravel. Canadian Journal of Civil Engineering. 37(4): 544-552

Gaudio R. Tafarojnoruz A. and Calomino F. 2012. Combined flow altering countermeasures against bridge pier scour. IAHR. 50(1): 35-43

Jannaty M. H. Eghbalzadeh A. and Hosseini S. A. 2016. Using field data to evaluate the complex bridge piers scour methods. Canadian Journal of Civil Engineering. 43(3): 218-225

Melville B. W. and Coleman S. E. 2000. Bridge scour, Water Resources Publications, Highlands ranch, Colorado, USA. 550 p

Melville B. W. and Chiew Y. M. 1999. Time scale for local scour at bridge piers. Journal of Hydraulic Engineering, 125(1): 59-65

Mohammadpour R. Aminuddin A. B. A. Sabzevari T. and Murshed M. F. 2019. Local scour around complex abutments. ISH. doi: 10.1080/09715010.2019.1607783

Moreno M. Maia R. and Couto L. 2015. Effects of Relative Column Width and Pile-Cap Elevation on Local Scour Depth around Complex Piers. Journal of Hydraulic Engineering. Journal of Hydraulic Engineering. 142(2). DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001080

Moreno M. Maia R. and Couto L. 2016. Prediction of equilibrium local scour depth at complex bridge piers. Journal of Hydraulic Engineering. 142(11). DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001153

Richardson E. V. and Davis S. R. 2001. Evaluating Scour at Bridges. Hydraulic Engineering Circular No. 18 (HEC 18). 4rd Ed., Rep. No. FHWA NHI 01–001

Sheppard D. M. and Renna R. 2005. Bridge scour manual. Florida department of transportation, 605 Suwannee Street, Tallahassee, Florida. 129 p

Solaimani N. Amini A. Banejad H. and Ghazvinei P. T. 2017. The effect of pile spacing and arrangement on bed formation and scour hole dimensions in pile groups, Int. J. River Basin Manag. 15(2): 219-225

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران