بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
875
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی اثر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار در شرایط کم‎آبیاری


دریافت: 1398/2/8 | پذیرش: 1398/5/31 | انتشار: 1399/1/16 

 DOI

نویسندگان
داود خدادادی دهکردی1*، ناصر زینی وند2، حیدرعلی کشکولی3، علی عصاره4، اصلان اگدرنژاد5

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،davood_kh70@yahoo.com

2-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،d.kh.d1981@gmail.com

3-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،zbalak1983@gmail.com

4-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،rozbeetemadi22@gmail.com

5-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،karimisadegh744@gmail.com191 تعداد دریافت

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش رطوبتی و سطوح مختلف سوپرجاذب بر عملکرد محصول خیار رقم سوپر دامینوس هیبرید، در خاک شنی، آزمایشی به صورت کرت‎های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی، طی فصل زراعی (۹۶-۱۳۹۵) و با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی در شهرستان سیمره استان ایلام مورد بررسی و اجراشد. تیمارهای آبیاری در ۳ سطح (شامل ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان کرت‎های اصلی، به ترتیب با علائم I۱، I۲ و I۳ و تیمارهای سوپرجاذب در ۴ سطح (۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ گرم در مترمربع) به عنوان کرت‎های فرعی، به ترتیب با علائم S۰، S۱، S۲ و S۳ در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری و سوپرجاذب در سطح یک درصد بر وزن میوه و عملکرد محصول خیار معنی‌دار شدند. بیش‎ترین و کم‎ترین وزن میوه و عملکرد محصول خیار به ترتیب با میانگین‌های ۷۲/۸۶ و ۵۶/۹۰ گرم و ۳/۷ و ۱/۹۷ کیلوگرم در مترمربع مربوط به تیمارهای آبیاری کامل (I۱) و تنش شدید خشکی (I۳) بود. نتایج نشان داد در شرایط تنش خشکی، استفاده از سوپرجاذب باعث افزایش وزن میوه و عملکرد محصول خیار نسبت به عدم کاربرد سوپرجاذب شد. هم‎چنین اثر تیمارهای آبیاری و سوپرجاذب در سطح یک درصد بر کارایی مصرف آب محصول خیار معنی‌دار شدند. بر اساس نتایج بیش‎ترین و کم‎ترین کارایی مصرف آب به ترتیب با مقادیر ۸/۱۱ و ۶/۱۵ کیلوگرم بر مترمکعب مربوط به تیمارهای آبیاری کامل (I۱) و تنش خشکی شدید (I۳) بود. در پایان نتیجه‎گیری شد که سوپرجاذب قادر است از کاهش معنی‎دار عملکرد محصول خیار در شرایط تنش آبی و بافت سبک شنی جلوگیری نماید.
واژگان کلیدی

پلیمر فراجاذب  تنش آبی  ذخیره‎سازی آب  کم آبیاری. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
زینی‌وند ن. خدادادی دهکردی د. کشکولی ح. عصاره ع. و اگدرنژاد ا. 399. ارزیابی اثر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار در شرایط کم‎آبیاری. مجله پژوهش آب ایران. 37: 71-88.
مراجع

احرار م. دلشاد م. و بابالار م. 1388. بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانهای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 23(1): 69-77.

اسدی ر. و کاراندیش ف. 1395. تأثیر مدیریت آبیاری و آرایش لولههای آبده آبیاری قطرهای بر عملکرد، بهره وری آب و سود خالص در کشت خیار گلخانهای. تحقیقات آب و خاک ایران. 47(1): 13-24.

افاضاتی م. ایران دوست م. و رضایی استخروییه ع. 1394. تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر رشد و عملکرد گیاه خیار گلخانهای تحت شرایط کمآبیاری. مدیریت آب و آبیاری. 5(2): 203-214.

خادم س ع. رمرودی م. گلوی م. و روستا م. ج. 1390. تأثیر تنش خشکی و کاربرد نسبتهای مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانهای. علوم گیاهان زراعی ایران. 42(1): 115-123.

ذونعمت کرمانی م. و اسدی ر. 1393. تأثیر پتانسیل ماتریک خاک و الگوی کارگذاری لوله آبده بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانهای. مدیریت آب و آبیاری. 4(2): 203-214.

رضاوردی نژاد و. شبانیان اصل م. بشارت س. و حسنی ع. 1396. تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (مطالعه موردی: منطقه ارومیه). علوم و فنون کشتهای گلخانهای. 8(3): 27-39.

شریفان ح. مختاری پ. و هزارجریبی ا. 1392. بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف- لوئیس در آبیاری چویچهای. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 27(1): 205-212.

ظهوریان مهر م. 1385. سوپرجاذبها. انتشارات انجمن پلیمر ایران. 83 ص.

عابدی کوپایی ج. و مسفروش م. 1388. ارزیابی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، کارایی مصرف آب و ذخیره عناصر غذایی در خیار گلخانهای. مجله آبیاری و زهکشی ایران. 2(3): 100-111.

عبدی س. عصاره ع. و اسدی لور م. 1396. تعیین کارایی مصرف آب خیار در شرایط کمآبیاری با آبیاری قطرهای تیپ (TAPE) در منطقه زرین آباد ایلام. سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب). 7 اسفند ماه، مؤسسه تحقیقات خاک و آب کرج. 12 ص.

علیزاده ا. 1386. طراحی سیستمهای آبیاری، جلد اول، طراحی سیستمهای آبیاری سطحی. انتشارات دانشگاه امام رضا (ع). 452 ص.

کریمی ا. و نادری م. 1386. بررسی اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد ماده خشک و کارایی مصرف آب ذرت علوفهای در خاکهای با بافت مختلف. پژوهش کشاورزی: آب، خاک و گیاه در کشاورزی. 7(3): 187-198.

کوهستانی ش. عسکری ن. و مقصودی ک. 1388. بررسی تأثیر هیدروژلهای سوپرجاذب بر روی عملکرد ذرت دانهای تحت شرایط تنش خشکی. پژوهش آب ایران. 3(5): 71-78.

محبتی ع. ا. نجفی مود م. ح. شهیدی ع. و خاشعی سیوکی ع. 1397. اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و کاربرد زئولیت بر عملکرد خیار گلخانه‌ای. مجله علوم و فنون کشت‌های گلخانهای. 9(2): 55-66.

مصلحی ش. نجفی پ. طباطبائی س. ح. و نورمهتاد ن. 1390. تأثیر تنش رطوبتی بر شاخصهای رشد و عملکرد خیار گلخانهای. آب و خاک. 25(3): 770-775.

ملایی ع. و ریاحی ح. 1386. تعیین آب مصرفی خیار گلخانهای تحت روشهای آبیاری میکرو (قطره ای، تیپ و تیپ زیرسطحی). اولین کارگاه فنی ارتقاء کارآیی مصرف آب با کشت محصولات گلخانهای، تهران، 26 مهر ماه.

موسوی‌زاده م. 1397. تأثیر نانو سوپرجاذب ASN- 320 برتحمل خیار گلخانه‌ای به تنش شوری و کمآبی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز. 95 ص.

نجفی علیشاه ف. 1390. تأثیر نیتروژن، پلیمر آبدوست و نیاز آبیاری بر عملکرد و شاخصهای رشد خیار سبز. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان. 105 ص.

نجفی علیشاه ف. گلچین ا. و محبی م. 1392. تأثیر پلیمر سوپرجاذب آکوسورب و دور آبیاری بر عملکرد، کارایی مصرف آب و شاخص‌های رشد خیار گلخانه‌ای. علوم و فنون کشتهای گلخانهای. 4(15): 1-13.

هاشمی‌نیا س. م. 1386. مدیریت آب در کشاورزی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 536 ص.

یزدانی س. 1396. ارزیابی عملکرد خیار گلخانه‌ای تحت تنش آبی و شوری آب آبیاری. پایان‎نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز. 98 ص.

 

 

 


Ayas S. and Demirtaş C. 2009. Deficit irrigation effects on cucumber (Cucumis sativus L. Maraton) yield in unheated greenhouse condition. Food, Agriculture and Environment. 7(3 and 4): 645-649

Blanco F. F. and Folegatti M. 2003. Evapotranspiration and crop coefficient of cucumber in greenhouse, Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. 7(2): 285-29

Han Y. G. Yang P. L. Luo Y. P. Ren S. M. Zhang L. X. and Xu L. 2010. Porosity change model for watered super absorbent polymer-treated soil. Environmental Earth Sciences. 61: 1197-1205

Huttermann A. Zommorodi M. and Reise K. 1999. Addition of hydrogels to soil prolonging the survival of pinus halepensis seedling subjected to drought. Soil and Tillage Research. 50: 295-304

Johnson S. J. 1984. The effects of gel-forming polyacrylamides on moisture storage in sandy soils, Journal of the Science of Food and Agriculture. 35: 1196-1200

Taylor K. C. and Halfacre R. G. 1986. The effect of hydrophilic polymer on media water retention and nutrient availability to Ligustrum Lucidum. Hortscience. 21(5): 1159-1161

Wang Y. R. Kang Sh. Zh. Li F. Sh. and Zhang L. 2007. Saline water irrigation scheduling through a crop-water-salinity production function and soil-water-salinity dynamic model, Pedosphere. 17(3): 303-317

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران