بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
875
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز رودخانه تلوار تحت تاثیر تغییرات اقلیمی


دریافت: 1397/12/18 | پذیرش: 1398/6/20 | انتشار: 1399/2/6 

 DOI

نویسندگان
فواد ناصرآبادی1، رضا قضاوی2*، مهدی ذاکری‌نیا3

1-دانشگاه کاشان،naserabadifoad@yahoo.com

2-دانشگاه کاشان،ghazavi@kashanu.ac.ir

3-دانشگاه گرگان،a_Zakerinia@yahoo.com171 تعداد دریافت

چکیده

شبیه‌سازی جریان رودخانه‌ها، پیش‌بینی رفتار هیدرولوژیکی حوزه‌های آبخیز و داشتن درک صحیح از مولفه‌های مختلف چرخه هیدرولوژیکی برای برنامه‌ریزی و حفاظت از منابع آب حائز اهمیت است. مدل‌سازی یکی از ابزارهای قابل استفاده برای مدیریت منابع آب می‌باشد و مدل‌سازی کامپیوتری در چند دهه گذشته به طور فزاینده‌ای توسعه داده شده است. در پژوهش حاضر بر اساس داده‌های وضع موجود ایستگاه سینوپتیک قروه، با کمک مدل SDSM دوره آماری ۲۰۴۹-۲۰۲۰ پیش‌بینی شد و در نهایت اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیک حوزه آبخیز رودخانه تلوار با مساحت ۲۴۹۰ کیلومتر مربع واقع در استان کردستان با استفاده از مدل SWAT شبیه‌سازی شد. داده‌های روزانه دبی ایستگاه هیدرومتری تلوار- حسن‌خان در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ میلادی برای شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گرفت. آمار سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱) و ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ (۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷) به ترتیب برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل در نظر گرفته شد. ضرایب R۲ و ENS برای ارزیابی کارایی مدل SWAT استفاده گردید. مقدار ضرایب R۲ و ENS در دوره واسنجی رواناب ماهانه به ترتیب ۰/۶۵ و ۰/۴۴ و در دوره اعتبارسنجی ۰/۷۷ و ۰/۵۹ به دست آمد. نتایج مطالعه ضمن تاکید بر کارایی هر دو مدل SDSM در پیش‌بینی اقلیمی و SWAT در شبیه‌سازی هیدرولوژیکی نشان داد که در شرایط اقلیمی آینده برای دوره زمانی ۲۰۴۹-۲۰۲۰ متوسط ماهانه درجه حرارت حداقل و حداکثر به غیر از ماه‌های سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر افزایش خواهد یافت. همچنین متوسط بارندگی ماهانه در فصول زمستان و بهار کاهش خواهد یافت در حالی که به مقدار آن در فصول تابستان و پاییز افزوده خواهد شد. مقایسه میانگین ماهانه رواناب در دوره مشاهداتی با دوره آتی نشان‌دهنده افزایش رواناب در ماه‌های ژانویه، فوریه و دسامبر و کاهش آن در دیگر ماه‌ها است.
واژگان کلیدی

اعتبارسنجی  رواناب  SDSM  SWAT  واسنجی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
ناصرآبادی ف. رضا قضاوی ر. و ذاکری‌نیا م. 1399. مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوضة آبخیز رودخانة تلوار تحت تأثیر تغییرات اقلیمی. مجله پژوهش آب ایران. 37: 37-49.
مراجع

احمدآبادی ع. و صدیقی‌فر ز. 1397. پیش‌بینی آثار تغییر اقلیم بر خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز کن بر اساس مدل ریز مقیاس‌نمایی آماری. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 18(51): 103-114.

سادات آشفته پ. و بزرگ حداد ا. 1392. ارائه رویکرد احتمالاتی ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر منابع آب. مجله مهندسی منابع آب. 6(19): 51-66.

عساکره ح. و اکبرزاده ی. 1396. شبیه‌سازی تغییرات دما و بارش ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره (2100-2010) با استفاده از ریز مقیاس‌نمایی آماری (SDSM) و خروجی مدل CanESM2. جغرافیا و مخاطرات طبیعی. 21: 153-174.

منصوری ب. احمدزاده ح. مسباح بوانی ع. مرید س. دلاور م. و لطفی س. 1393. بررسی آثار تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه‌رود با استفاده از مدل SWAT. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 28(6): 1191-1203.


Chaumont D. 2014. A guidebook on climate scenarios: Using climate information to guide adaptation research and decisions. 127 p

Chu T. W. and Shirmohammadi A. 2004. Evaluation of the SWAT model’s hydrology component in the piedmont physiographic region of Maryland. American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE). 47(4): 1057-1073

Feyereisen G. W. Strickland T. C. Bosch D. D. and Sullivan D. G. 2007. Evaluation of SWAT manual calibration and input parameter sensitivity in the little river watershed. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 50: 843-855

Green W. H. and Ampt G. A. 1911. The flow of air and water through soils. Journal of Agricultural Science. 4: 11-24

Hargreaves G. L. Hargreaves G. H. and Riley J. P. 1985. Agricultural benefits for Senegal River basin. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 111(2): 113-124

IPCC. 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis / Contribution of Working Group I to the 4th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK, New York, USA, pp. 24-57

IPCC. 2008. Climate change and water. Cambridge University Press

Lorena L. Leonardo V. Enrique R. and Goffredi L. 2010. Basin-scale water resources assessment in Oklahoma under systematic climate change scenarios using a fully distributed hydrologic model. Journal of Hydrologic Engineering. 15: 107-118

Monteith J. L. 1965. Evaporation and the environment. In The State and Movement of Water in Living Organisms, 19th Symposium, Swansea, Society of Experimental Biology, Cambridge University Press. 1965 p

Nash J. E. and Sutcliffe J. V. 1970. River flow forecasting through conceptual models part I- A discussion of principles. Journal of Hydrology. 10(3): 282-290

Neitsch S. L. Arnold J. G. Kiniry J. R. Williams J. R. and King K. W. 2002a. Soil and water assessment tool: Theoretical documentation. Blackland Research Center, Texas Agricultural Experiment Station. 458 p

Neitsch S. L. Arnold J. G. Kiniry J. R. Williams J. R. and King K. W. 2002b. Soil and water assessment tool: User’s Manual. Blackland Research Center, Texas Agricultural Experiment Station. 412 p

Priestly C. H.B. and Taylor R. J. 1972. On the assessment of surface heat flux and evaporation using large scale parameters. Monthly Weather Review. 100(2): 81-92

Rasco P. Szeidl L. and Semenov M. A. 1991. A serial approach to local stochastic models. Journal of Ecological Modeling. 57: 27-41

Refsgaard J. C. 2007. Hydrological Modelling and River Basin Management. PhD Thesis, Geological Survey of Denmark and Greenland Danish Ministry of the Environment. 90 p

Remegio B. and Confesor Jr. 2007. Sensitivity analysis and interdependence of the SWAT model parameters. Written for presentation at the 2007 ASABE Annual International Meeting Sponsored by American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) Minneapolis Convention Center Minneapolis, Minnesota

Rostamian R. Jaleh A. Afyun M. Mousavi S. F. Heidarpour M. and Abbaspour K. 2008. Application of a SWAT model for estimating runoff and sediment in two mountainous basins in central Iran. Journal of Hydrological science. 53: 977-988

Santra P. and Das B. S. 2013. Modeling runoff from an agricultural watershed of western catchment of Chilika Lake through ArcSWAT. Journal of Hydro- environment Research. 7: 261-269

Suo M. Q. Zhang J. Zhou Q and Li Y. P. 2019. Applicability analysis of SDSM technology to climate simulation in Xingtai city, China. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 223 (2019) 012053 doi:10.1088/1755-1315/223/1/012053

Thavhana M. P. Savage M. J. and Moeletsi M. E. 2018. SWAT model uncertainty analysis, calibration and validation for runoff simulation in the Luvuvhu river catchment, South Africa. Physics and Chemistry of the Earth (2018), doi: 10.1016/j.pce.2018.03.012

Toews M. W. and Allen D. M. 2009. Simulated response of groundwater to predicted recharge in a semi-arid region using a scenario of modelled climate change. Environmental Research Letters 4, 19 p.  doi:10.1088/1748-9326/4/3/035003

Tolson B. A. and Shoemaker C. A. 2004. Watershed modeling of the Cannonsville Basin using SWAT2000: Model development, calibration and validation for the prediction of flow, sediment and phosphorus transport to the Cannonsville Reservoir. School of Civil and Environmental Engineering. 159 p

USDA Soil Conservation Service. 1972. National Engineering Handbook. Hydrology Section 4, Chapters 4-10

Wang X. and Melesse A. M. 2005. Evaluation of the SWAT model’s snowmelt hydrology in a northwestern Minnesota watershed. American Society of Agricultural Engineers (ASAE). 48(4): 1-18

Zhange J. Y. Wang G. Q. He R. M. and Liu C. S. 2009. Variation trends of runoffs in the Middle Yellow River Basin and its response to climate change. Advances in Water Sciences. 20: 153-158

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران