بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
828
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
اثرات بیوچار برگ خرما بر هدایت هیدرولیکی اشباع و ضرایب رطوبتی خاک لوم رسی شنی


دریافت: 1397/11/12 | پذیرش: 1397/12/13 | انتشار: 1398/7/16 

 DOI

نویسندگان
احمد کریمی1*، پریا نسیمی2، حمیدرضا متقیان3

1-دانشگاه شهرکرد،karimiahmad1342@yahoo.com

2-دانشگاه شهرکرد،p.nasimi@yahoo.com

3-دانشگاه شهرکرد،motaghian.h@yahoo.com122 تعداد دریافت

چکیده

ماده آلی خاک نقش مهمی در بهبود ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ایفا می‌کند. بیوچار سبب بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش زمان بر اثرات برگ خرما و بیوچار حاصل از آن بر هدایت هیدرولیکی و ضرایب رطوبتی خاک لوم شنی رسی انجام گرفت. برگ خرما و بیوچار به طور یکنواخت و به صورت ﭘﻮدری ﺑﺎ ﺧﺎک ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه از اﻟﮏ ۴ میلی متری مخلوط شد و به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی با دو فاکتور زمان در چهار سطح و فاکتور برگ خرما و بیوچار هر کدام در چهار سطح در ۳ تکرار انجام گرفت. هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks)، رطوبت ظرفیت زراعی (θFC)، رطوبت نقطه پژمردگی دایم (θPWP)، آب قابل استفاده گیاه (PAWC) و ظرفیت زراعی نسبی (RFC) تعیین ﺷﺪﻧﺪ. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری (۰۱/۰>P) بین تیمارها وجود دارد. ﮐﺎرﺑﺮد ۵/۰، ۱ و ۲ درﺻﺪ وزﻧﯽ برگ خرما هدایت هیدرولیکی اﺷﺒﺎع را ﺑﻪ ترتیب ۲/۲۴، ۷/۱۷ و ۳/۷۴ درﺻﺪ افزایش داد. کاربرد ۵/۰ درصد وزنی بیوچار ۴/۳۹ درصد کاهش و تیمار ۱ و ۲ درصد آن به ترتیب باعث افزایش ۴/۲۹ و ۴/۴۱ درصد در هدایت هیدرولیکی گردید. اثرات نوع ماده اصلاحی بر RFC ، θPWP و PAWC و اثر سطوح کاربرد بر همه ضرایب رطوبتی خاک افزایش معنی دار(۰۱/۰>P) بود. اثرات متقابل زمان، نوع ماده اصلاحی و سطوح کاربرد بر PAWC و θPWP در سطح آماری (۰۱/۰>P) و بر RFC در سطح آماری (۰۵/۰>P) تفاوت معنی داری دارند و این اثرات بر θFC معنی دار نبود.
واژگان کلیدی

بیوچار  هدایت هیدرولیکی اشباع  ظرفیت زراعی  نقطه پژمردگی دائم  آب قابل استفاده گیاه دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران