بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
804
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
مخاطرات سیل و خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک تحت شرایط تغییر اقلیم: شمال استان فارس


دریافت: 1397/9/5 | پذیرش: 1397/11/25 | انتشار: 1398/11/19 

 DOI

نویسندگان
مصطفی نادری1

1-دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان،naderi64@gmail.com69 تعداد دریافت

چکیده

محدوده مورد مطالعه در شمال استان فارس قرار دارد و عمدتا دارای اقلیم خشک تا نیمه خشک (طبقه بندی دومارتن) است. در این مطالعه داده‌های روزانه 22 مدل گردش عمومی برای 6 ایستگاه هواشناسی توسط مدل آماری LARS-WG برای دوره 2085-2026 ریز مقیاس شده اند. نتایج نشان میدهد که دمای متوسط سالیانه 8/1، 4/2 و 4/3 درجه نسبت به دوره مشاهداتی 2005-1978 تحت سه سناریوی RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 افزایش و بارش سالیانه 6/14، 22 و 21 درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس نتایج شدت بارشهای با دوره بازگشت 2 سال در منطقه افزایش خواهد یافت. شدت بارشهای با دوره بازگشت 5 سال بدون تغییر ولی شدت بارشهای با دوره بازگشت 10 و 20 سال کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش شدت بارشهای با دوره بازگشت 2 سال موجب افزایش رخداد سیلاب و فرسایش در شمال استان فارس خواهد شد. همچنین نتایح حاصل از بررسی دوره های ترسالی و خشکسالی حاکی از آن است که در آینده نزدیک (2055-2026) تعداد سالهای ترسالی و نرمال افزایش ولی تعداد سالهای خشکسالی کاهش خواهد داشت، اما در آینده دورتر (2085-2056) شرایط متفاوت بوده، بطوریکه دوره های ترسالی و نرمال تقریبا بدون تغییر بوده ولی تعداد سالهای خشکسالی افزایش و شدت آن بیشتر خواهد شد.
واژگان کلیدی

تغییر اقلیم  شدت بارش  خشکسالی  شمال استان فارس دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی