بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
حذف نیترات از آبهای زیرزمینی بصورت درجا با منابع کربنی مایع


دریافت: 1397/6/21 | پذیرش: 1397/8/17 | انتشار: 1398/7/6 

 DOI

نویسندگان
فریده انصاری سامانی1*، سید حسن طباطبائی2، فریبرز عباسی3، ابراهیم علایی4

1-سامان- خیابان شهید جعفرزاده - بلوار جانبازان- پلاک 16،faride.ansari@yahoo.com

2-دانشگاه شهرکرد،Tabatabaei@agr.sku.ac.ir

3-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج.،fariborzabbasi@ymail.com

4-پژوهشگاه صنعت نفت.،alaiee@ripi.ir228 تعداد دریافت

چکیده

نیترات در طبیعت به واسطه فعالیت‌های میکروبی می‌تواند به نیتروژن یا دیگر شکل‌ها تغییر یافته و حذف شود. روش‌های مختلفی برای حذف نیترات از آبها وجود دارند که رایج‌ترین آنها، استفاده از بسترهای نیترات زدایی است. در این پژوهش با طراحی بسترهای نیترات زدایی حاوی مخلوطی از خاک و چهار منبع کربنی مایع شامل گلوکز، استات، اتانول و متانول عملکرد آنها برای حذف نیترات آب زیرزمینی بررسی شد. به همین منظور از یک ستون پلکسی گلاس به عنوان ستون ماریوت (منبع آب) و یک ستون پلکسی گلاس دیگر به عنوان محیط متخلخل پر شده با خاک با بافت لوم رسی به طول ۵۰ و قطر ۱۰ سانتی متر استفاده شد. نمک نیترات پتاسیم برای ساختن غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر نیترات استفاده شد. این پژوهش در دو نسبت C/N ۵/۱و ۵/۳ انجام شد و اندازه گیری غلظت نیترات خروجی تا حجم منفذی۱۰ ادامه داشت. نتایج نشان داد با گذشت زمان، میزان غلظت نیترات خروجی کاهش یافت به طوری که با گذشت ۲۵۰ ساعت از شروع آزمایش مقدار غلظت خروجی به مقدار ثابتی رسید. راندمان حذف در گلوکز ۸۳/۹۷، استات ۹۷، اتانول۶۶/۹۸ و متانول ۹۹ درصد بدست آمد و بنابراین متانول بیشترین کارایی را در حذف نیترات داشته و توانسته است نیترات به غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر را به ۱/۲میلی‌گرم بر لیتر برساند. متانول با تعداد ۱۳۱۰۰۰ باکتری، بیشترین میزان رشد باکتری را در نسبتC/N ۵/۳ داشت. در واقع با افزایش غلظت ماده کربنی میزان رشد باکتری‌ها افزایش و میزان غلظت نیترات کاهش یافت، در نتایج حاصل از آزمون همبستگی، تفاوت میانگین‌های دو جامعه از سطح اطمینان ۵ درصد کوچکتر است که اختلاف معنی‌داری بین غلظت منابع کربنی وجود داشت.
واژگان کلیدی

آلودگی  باکتری  حذف بیولوژیکی  راندمان  نرخ حذف دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران