برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
حذف نیترات از آبهای زیرزمینی بصورت درجا با منابع کربنی مایع


نویسندگان

فریده انصاری سامانی
سید حسن طباطبائی
فریبرز عباسی
ابراهیم علایی

faride.ansari@yahoo.com    سامان- خیابان شهید جعفرزاده - بلوار جانبازان- پلاک 16
Tabatabaei@agr.sku.ac.ir    دانشگاه شهرکرد
fariborzabbasi@ymail.com    سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج.
alaiee@ripi.ir    پژوهشگاه صنعت نفت.


81 دانلودها

چکیده

نيترات در طبيعت به واسطه فعاليت‌هاي ميکروبي مي‌تواند به نيتروژن يا ديگر شکل‌ها تغییر يافته و حذف شود. روش‌هاي مختلفي براي حذف نيترات از آبها وجود دارند که رایج‌ترین آنها، استفاده از بسترهاي نیترات زدایی است. در اين پژوهش با طراحي بسترهاي نیترات زدایی حاوي مخلوطي از خاک و چهار منبع کربنی مایع شامل گلوکز، استات، اتانول و متانول عملکرد آنها براي حذف نيترات آب زیرزمینی بررسي شد. به همین منظور از یک ستون پلکسی گلاس به عنوان ستون ماریوت (منبع آب) و یک ستون پلکسی گلاس دیگر به عنوان محیط متخلخل پر شده با خاک با بافت لوم رسی به طول ۵۰ و قطر ۱۰ سانتی متر استفاده شد. نمک نیترات پتاسیم برای ساختن غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم بر لیتر نیترات استفاده شد. این پژوهش در دو نسبت C/N ۵/۱و ۵/۳ انجام شد و اندازه گیری غلظت نیترات خروجی تا حجم منفذی۱۰ ادامه داشت. نتایج نشان داد با گذشت زمان، میزان غلظت نیترات خروجی کاهش یافت به طوری که با گذشت ۲۵۰ ساعت از شروع آزمایش مقدار غلظت خروجی به مقدار ثابتی رسید. راندمان حذف در گلوکز ۸۳/۹۷، استات ۹۷، اتانول۶۶/۹۸ و متانول ۹۹ درصد بدست آمد و بنابراین متانول بیشترین کارایی را در حذف نیترات داشته و توانسته است نیترات به غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر را به ۱/۲میلی‌گرم بر لیتر برساند. متانول با تعداد ۱۳۱۰۰۰ باکتری، بیشترین میزان رشد باکتری را در نسبتC/N ۵/۳ داشت. در واقع با افزایش غلظت ماده کربنی میزان رشد باکتری‌ها افزایش و میزان غلظت نیترات کاهش یافت، در نتایج حاصل از آزمون همبستگی، تفاوت میانگین‌های دو جامعه از سطح اطمینان ۵ درصد کوچکتر است که اختلاف معنی‌داری بین غلظت منابع کربنی وجود داشت.
واژگان کلیدی

آلودگی  باکتری  حذف بیولوژیکی  راندمان  نرخ حذف دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
770
مقالات دسترسی آزاد
532