بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
804
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی عوامل مؤثر بر بالاآمدگی سطح آب زیرزمینی در شهر مشهد


دریافت: 1397/6/11 | پذیرش: 1397/11/10 | انتشار: 1398/11/20 

 DOI

نویسندگان
زهرا رجبیان مقدم1، ناصر اسدی2، ولی‌الله بهزادی‌فر3، رضا جهانشاهی4*

1-دانشگاه سیستان و بلوچستان،z.rajabian68@gmail.com

2-دانشگاه سیستان و بلوچستان،naserasadi@science.usb.ac.ir

3-شرکت طوس آب،behzad_107@yahoo.com

4-دانشگاه سیستان و بلوچستان،jahanshahireza@science.usb.ac.ir73 تعداد دریافت

چکیده

یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب شهر مشهد، از سال ۱۳۸۸ تاکنون، سد دوستی بوده است که طبق آخرین آمار، بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب را از خارج حوزه آبریز به این شهر انتقال داده است. با ورود این آب، برخی از چاه‌های شرب واقع در محدوده‌ی شهر از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند؛ از طرفی توسعه‌ی زیرساخت‌ها ازجمله شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب شهری همگام با توسعه‌ی شهری صورت نگرفته است. به‌این‌ترتیب در برخی نقاط شهر، سطح آب زیرزمینی بالا آمده که این امر مشکلاتی را در پی داشته است. در تحقیق حاضر، تأثیر عوامل اصلی احتمالی در بالاآمدگی سطح آب زیرزمینی این شهر، طی سال‌های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تعیین میزان و نحوه‌ی ارتباط نوسانات سطح ایستابی با عوامل مؤثر بر آن، از روش‌های تحلیل همبستگی سری‌های زمانی در قلمروهای زمان و فرکانس استفاده شده است. در قلمروی زمان، ضریب همبستگی و زمان تأخیر بین تغییرات تراز آب زیرزمینی با سری‌های زمانی بارندگی، تبخیر، حجم منابع مختلف تأمین آب شرب شهر، توسعه‌ی شبکه فاضلاب، پساب انتقالی به تصفیه‌خانه‌ها، با استفاده از تابع همبستگی متقابل محاسبه گردیده و نمودارهای همبستگی‌نگار ترسیم شده است. در قلمروی فرکانس نیز، توابع چگالی طیفی، دامنه طیف متقابل، کوهرنسی و فاز برای سری‌های زمانی فوق، محاسبه گردیده است طبق محاسبات انجام‌شده در قلمروی زمان، میزان میانگین ضریب همبستگی و زمان تأخیر بین تغییرات تراز آب زیرزمینی با عامل بارش به ترتیب برابر با ۰۴۶/۰ و ۹ ماه، با عامل تبخیر، برابر با ۰۱۲/۰ و ۹ ماه، با عامل حجم آب انتقالی از خارج حوزه آبریز (عمدتاً سد دوستی) برابر با ۳۲/۰ و ۲ تا ۳ ماه، با عامل حجم آب استخراجی از آبخوان (چاه‌های شرب) برابر با ۴۱/۰- و ۳ تا ۴ ماه، با عامل گسترش سالانه شبکه فاضلاب در مناطق با پوشش شبکه برابر با ۵۴/۰- و ۱ تا ۲ ماه و در مناطق فاقد پوشش شبکه ۳۸/۰ و ۳ تا ۴ ماه، با عامل حجم پساب جمع‌آوری‌شده در مناطق با پوشش شبکه ۳۵/۰- و ۲ تا ۳ ماه و در مناطق فاقد پوشش شبکه برابر با ۴۸/۰ و ۳ تا ۴ ماه می‌باشد. محاسبات در قلمروی فرکانس نیز نتایج فوق را تأیید می‌کند. همچنین تأثیر خارج نمودن خاک از طریق حفر تونل خط ۲ قطار شهری و گودبرداری مجتمع‌ها و هتل‌های دارای بیش از ۳ طبقه منفی، به‌خصوص در محدوده‌ی مرکزی شهر بر جریان طبیعی آب زیرزمینی و خصوصیات فیزیکی خاک این محدوده، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که این مسئله، باعث کاهش ظرفیت نگهداری آب توسط خاک شده و افزایش سطح آب زیرزمینی به‌مقدار متوسط ۲۵/۱ متر را در پی داشته است.
واژگان کلیدی

تحلیل سری‌های زمانی  سد دوستی  شبکه جمع‌آوری فاضلاب  تأثیرگودبرداری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی