بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
804
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
تخصیص بهینه منابع آبی شبکه آبیاری مارون با هدف بیشینه‌سازی سود اقتصادی


دریافت: 1397/5/21 | پذیرش: 1398/4/3 | انتشار: 1399/1/4 

 DOI

نویسندگان
پیمان کاشفی نژاد1*، عبدالرحیم هوشمند2

1-دانشگاه شهید چمران اهواز،peymankashefi17@yahoo.com

2-دانشگاه شهید چمران اهواز،hooshmand_a@scu.ac.ir18 تعداد دریافت

چکیده

دستیابی به کشاورزی پایدار و از طرفی چالش کمبود منابع آبی در دسترس، مدیریت مصرف آب را به طور جدی می‌طلبد. بدین منظور در مطالعه حاضر یک مدل بهینه‌سازی تخصیص بهینه آب به الگوی کشت شبکه آبیاری مارون با استفاده از روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک با هدف بیشینه سازی سود اقتصادی ساخته شد. در این مدل سال آبی به 36 دوره 10 روزه تقسیم شد. میزان عمق آب آبیاری در هر یک از این دوره‌های 10 روزه و سطح کشت محصولات به‌عنوان متغیرهای تصمیم‌گیری مدل تعیین شدند. نتایج نشان داد سطح کل کشت شبکه به میزان 1271 هکتار افزایش می‌یابد که این به معنای احیای 14% از اراضی رهاشده شبکه است. این افزایش در ازای کاهش عمق آبیاری و اعمال تغییرات در سطح کشت دیگر محصولات است، اما باوجودآنکه در مدل امکان اعمال کم آبیاری وجود دارد، به دلیل استفاده مدل از رطوبت موجود در خاک در تأمین نیاز آبی، به ‌تمامی محصولات به‌جز کنجد تنش آبی اعمال نمی‌گردد. اعمال تخصیص بهینه منابع آبی در دسترس شبکه باعث افزایش4/16 درصدی سود اقتصادی می‌گردد، در حالی که در مصرف آب تغییرات چندانی صورت نمی‌گیرد. بنابراین با بهینه‌سازی تخصیص آب می‌توان تا حد زیادی چالش کم‌آبی کشاورزی در منطقه را برطرف کرد.
واژگان کلیدی

بهبهان  الگوریتم ازدحام ذرات  بهینه‌سازی  الگوریتم ژنتیک  تنش آبی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی