بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
828
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
کارایی روش آبیاری قطره ای در مزارع گوجه فرنگی در شرایط شور بودن منابع آب


دریافت: 1397/5/12 | پذیرش: 1397/8/14 | انتشار: 1398/7/2 

 DOI

نویسندگان
مهرداد نوروزی1*، مختار زلفی باوریانی2

1-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر،nowroozi50@yahoo.com

2-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر،mzolfi2001@yahoo.com127 تعداد دریافت

چکیده

در دهه‌های اخیر استفاده از آب‌های شور در تولید کشاورزی به دلیل کاهش منابع آب شیرین رشد چشمگیری داشته است. ولی استفاده بی خطر از آب شور مستلزم مدیریت صحیح آبیاری است. این پژوهش به منظور بررسی اثر شوری آب بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‎فرنگی تحت روش آبیاری قطره‎ای نواری طی یک فصل زراعی (۹۰-۱۳۸۹) در استان بوشهر با شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‎های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار سطح شوری آب آبیاری (شامل ۱/۱، ۵/۳، ۵/۵ و ۵/۷ دسی‌زیمنس بر متر) و سه سطح دور آبیاری (شامل ۲، ۴ و ۷ روز) با سه تکرار انجام شد. طبق نتایج، با افزایش دور آبیاری از ۲ روز به ۷ روز مقادیر میانگین‎ عملکرد محصول(Y)، کارایی مصرف آب آبیاری (IWUE) و وزن میوه (FW) به ترتیب ۲۰، ۱۹ و ۲۶ درصد کاهش داشتند. همچنین، با افزایش شوری آب آبیاری از dS.m-۱ ۱/۱ به dS.m-۱ ۵/۷ این مقادیر به ترتیب ۳۳، ۳۹ و ۳۲ درصد کاهش داشتند. بطور کلی، تحت شرایط آب و هوایی و ویژگی‌های خاکی محل آزمایش کاهش عملکرد محصول در اثر شوری آب به مراتب کمتر از مقادیر گزارش شده در نشریه ۲۹ فائو (آیرز و وستکات، ۱۹۸۵) بود. همچنین با افزایش دور آبیاری و شوری آب آبیاری کیفیت میوه به لحاظ میزان مواد جامد محلول (TSS) افزایش داشت.
واژگان کلیدی

آبشویی نمک  آبیاری تیپ  دور آبیاری  شوری آب آبیاری  کارایی مصرف آب دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران