بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ایزوترم جذب فلز سنگین سرب از محیط آبی توسط جاذب های زیستی


دریافت: 1397/5/12 | پذیرش: 1397/12/13 | انتشار: 1398/9/13 

 DOI

نویسندگان
موسی محمدپور1، علی افروس2*، حسین بابازاده3، ابراهیم پذیرا4

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم و مهندسی آب،،mohammadpour_mousa@yahoo.com

2-دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی آب، استادیار،ali.afrous@gmail.com

3-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، گروه علوم و مهندسی آب، دانشیار،h_babazadeh@hotmail.com

4-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، گروه علوم خاک، دانشیار،ebrahimpazira@gmail.com220 تعداد دریافت

چکیده

فلزات سنگین جزء آلوده کننده های خطرناک برای سلامتی انسان بوده که معمولا توسط پسابهای صنعتی وارد محیط آبی می شوند. در این آزمایش، از سه دوز جاذب، پوسته شلتوک برنج و کربن فعال، نه غلظت اولیه فلز سرب، سه pH متفاوت و در چهار زمان تماس برای حذف یون سرب از محیط آبی استفاده شد. بررسی زمان تعادل در غلظتهای مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه ی محلول، زمان تعادل برای هر دو جاذب کاهش یافت. زمان تعادل برای هر دو جاذب با هم برابر و مقدار آن ۳۰دقیقه به دست آمد. بررسی کارایی جذب در غلظتهای مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه ی محلول، کارایی جذب برای هر دو جاذب افزایش و به هم نزدیک می شوند. بهترین وضعیت حذف سرب از دو جاذب پوسته برنج و کربن فعال در ۶=pH به ترتیب ۷۷/۴و ۹۴/۴ درصد در جرم جاذب ۱گرم بر لیتر به دست آمد. کربن فعال، توانایی حذف سرب بالاتری از محیط آبی را نشان داد. برازش پارامترهای همدمای جذب لانگمویر و فرونیدلیچ بر داده های جذب نشان داد که فرآیند جذب سطحی از هر دو ایزوترم فروندلیچ و لانگمویر تبعیت کرد، اما مدل فرونیدلیچ داده های آزمایش را بهتر توصیف کرد.
واژگان کلیدی

شلتوک برنج  کربن فعال  زمان تماس  تصفیه فاضلاب صنعتی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
محمدپور م. افروس ع. بابازاده ح. و پذیرا ا. 1398. ایزوترم جذب فلز سنگین سرب از محیط آبی توسط جاذب‌های زیستی. مجله پژوهش آب ایران. 35: 147-155.
مراجع
 1. اکاتی ن. 1392. استفاده از پوست پرتقال اصلاح شده به‌عنوان جاذب جهت حذف فلزات سنگین سرب و مس از محلول آبی. فصلنامه علمی محیط‌زیست. 56: 44-56.

 2. جمالی ارمندی ح. و شامحمدی ش. 1392. تأثیر غلظت بر راندمان و زمان تعادل جذب سرب از محیط آبی توسط جاذب پوسته شلتوک. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. 15(4): 20-29.

 3. رفتاری ح. معظمی ح. گنجی دوست ح. و آیتی ب. 1390. تأثیر جاذب‌های طبیعی در حذف مس و سرب. مجله علوم محیطی. 8(3): 97-108.

 4. زوار موسوی س. ح. و ارجمندی آ. 1389. حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی به وسیله ضایعات روده گوسفند. مجله آب و فاضلاب. 1: 63-68.

 5. شامحمدی حیدری ز. 1389. حذف سرب از محلول آبی با استفاده از جاذب­های ارزان قیمت. مجله آب و فاضلاب. 3: 45-50.

 6. شامحمدی حیدری ز. و معاضد ه. 1387. بررسی همگرایی راندمان جذب کادمیوم از محیط آبی توسط پوسته شلتوک. مجله علوم دانشگاه شهید چمران. 20: 153-160.

 7. منشوری م. یزدانبخش ا. ر. دارایی ه. و نوری­سپهر م. 1392. بررسی حذف سرب از محلولهای آبی با استفاده از پر شترمرغ اصلاح شده با پراکسید هیدروژن. مجله پزشکی هرمزگان. 17(4): 307- 315.

 8. موحدی ان­عطار ح. و ابراهیمی ا. 1382. ارزیابی کارایی زئولیت­های طبیعی و رزین­های مصنوعی در حذف یون­های نیکل، روی و مس از فاضلاب‌های صنعتی، مجله پژوهش در علوم پزشکی. 8: 76- 80.

 9. مهدی ­نیا س. م. معینیان خ. ا. و راستگو ط. 1393. بررسی قابلیت حذف آلودگی کادمیوم از محلول‌های آبی با کاربرد شلتوک خام، سبوس و سیلیکای شلتوک برنج. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. 16(10): 52- 58.


 1. Abdel-Ghani N. T. and Elchaghaby G. A. 2007. Influence of operating conditions on the removal of Cu, Zn, Cd and Pb ions from wastewater by adsorption. International Journal of Environmental Science & Technology. 4(4): 451-456.

 2. Abdel-Ghani N. T. Hefny M. and El-Chaghaby G. A. 2007. Removal of lead from aqueous solution using low cost abundantly available adsorbents. International Journal of Environmental Science & Technology. 4(1): 67-73.

 3. Abdulrazak S. Hussaini K. and Sani H. M. 2017. Evaluation of removal efficiency of heavy metals by low-cost activated carbon prepared from African palm fruit. Applied Water Science. 7(6): 3151-3155.

 4. Ajmal M. Rao R. A. K. Anwar S. Ahmad J. and Ahmad R. 2003. Adsorption studies on rice husk: removal and recovery of Cd (II) from wastewater. Bioresource technology. 86(2): 147-149.

 5. Ali R. M. Hamad H. A. Hussein M. M. and Malash G. F. 2016. Potential of using green adsorbent of heavy metal removal from aqueous solutions: adsorption kinetics, isotherm, thermodynamic, mechanism and economic analysis. Ecological Engineering. 91: 317-332.

 6. Amarasinghe B. M. W. P. K. and Williams R. A. 2007. Tea waste as a low cost adsorbent for the removal of Cu and Pb from wastewater. Chemical Engineering Journal. 132(1-3): 299-309.

 7. Asadi F. Shariatmadari H. and Mirghaffari N. 2008. Modification of rice hull and sawdust sorptive characteristics for remove heavy metals from synthetic solutions and wastewater. Journal of hazardous materials. 154(1-3): 451-458.

 8. Djeribi R. and Hamdaoui O. 2008. Sorption of copper (II) from aqueous solutions by cedar sawdust and crushed brick. Desalination. 225(1-3): 95-112.

 9. El-Ashtoukhy E. S. Amin N. K. and Abdelwahab O. 2008. Removal of lead (II) and copper (II) from aqueous solution using pomegranate peel as a new adsorbent. Desalination. 223(1-3): 162-173.

 10. Guo H. Luo S. Chen L. Xiao X. Xi Q. Wei W. Zeng G. Liu C. Wan Y. Chen J. and He Y. 2010. Bioremediation of heavy metals by growing hyperaccumulaor endophytic bacterium Bacillus sp. L14. Bioresource technology. 101(22): 8599-8605.

 11. Johari K. Saman N. Song S. T. Chin C. S. Kong H. and Mat H. 2016. Adsorption enhancement of elemental mercury by various surface modified coconut husk as eco-friendly low-cost adsorbents. International Biodeterioration & Biodegradation. 109: 45-52.

 12. Kobielska P. A. Howarth A. J. Farha O. K. and Nayak S. 2018. Metal–organic frameworks for heavy metal removal from water. Coordination Chemistry Reviews. 358: 92-107.

 13. Kumar U. and Bandyopadhyay M. 2006. Sorption of cadmium from aqueous solution using pretreated rice husk. Bioresource technology. 97(1): 104-109.

 14. Langmuir I. 1916. The constitution and fundamental properties of solids and liquids. Part I. Solids. Journal of the American chemical society. 38(11): 2221-2295.

 15. Lefebvre D. D. and Edwards C. 2010. Decontaminating heavy metals from water using photosynthetic microbes.  In Emerging Environmental Technologies, Springer Netherlands. II 57-73.

 16. Li Q. Zhai J. Zhang W. Wang M. and Zhou J. 2007. Kinetic studies of adsorption of Pb (II), Cr (III) and Cu (II) from aqueous solution by sawdust and modified peanut husk. Journal of hazardous materials. 141(1): 163-167.

 17. Montanher S. F. Oliveira E. A. and Rollemberg M. C. 2005. Removal of metal ions from aqueous solutions by sorption onto rice bran. Journal of Hazardous Materials. 117(2-3): 207-211.

 18. Mousa W. M. Soliman S. I. El-Bialy A. B. and Shier H. A. 2013. Removal of some heavy metals from aqueous solution using rice straw. Journal of Applied Sciences Research. 9(3): 1696-1701.

 19. Omar E. Abdel Salam a. Neama A. Reiad b. Maha M. and ElShafei b. 2011. A study of the removal characteristics of heavy metals from wastewater by low-cost adsorbents. J Adv Res. 2: 297-30.

 20. Pham T. T. Hoang M. T. Nguyen M. K. Dinh T. H. Han L. P. and Bruggen B. V. 2015. Evaluation of chemical modified sugarcane bagasse for cadmium removal in aqueous environment. International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering. 88: 6-10.

 21. Raji C. Manju G. N. and Anirudhan T. S. 1997. Removal of heavy metal ions from water using sawdust –based activated carbon. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences. 4: 254-260.

 22. Salam O. E. A. Reiad N. A. and ElShafei M. M. 2011. A study of the removal characteristics of heavy metals from wastewater by low-cost adsorbents. Journal of Advanced Research. 2(4): 297-303.

 23. Sharma Y. C. Upadhyay S. N. and Weng C. H. 2008. Studies on an economically viable remediation of chromium rich waters and wastewaters by PTPS fly ash. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 317(1-3): 222-228.

 24. Sheng P. X. Ting Y. P. Chen J. P. and Hong L. 2004. Sorption of lead, copper, cadmium, zinc, and nickel by marine algal biomass: characterization of biosorptive capacity and investigation of mechanisms. Journal of colloid and interface science. 275(1): 131-141.

 25. Singanan M. 2011. Removal of lead (Π) and cadmium (Π) ions from wastewater using activated biocarbon. ScienceAsia. 37: 115- 119.

 26. Singh S. R. and Singh A. P. 2012. Treatment of water containg chromium (VI) using rice husk carbon as a newlow cost adsorbent. International Journal of Environmental Research. 6(4): 917-924.

 27. Sternberg S. P. and Dorn R. W. 2002. Cadmium removal using Cladophora in batch, semi-batch and flow reactors. Bioresource Technology. 81(3): 249-255.

 28. Thavamani S. S. and Rajkumar R. 2013. Removal of Cr (VI), Cu (II), Pb (II) and Ni (II) from aqueous solutions by adsorption on alumina. Research Journal of Chemical Sciences. 3(8): 44-48.

 29. Tran H. T. Vu N. D. Matsukawa M. Okajima M. Kaneko T. Ohki K. and Yoshikawa S. 2016. Heavy metal biosorption from aqueous solutions by algae inhabiting rice paddies in Vietnam. Journal of environmental chemical engineering. 4(2): 2529-2535.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران