برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
ايزوترم جذب فلز سنگين سرب از محيط آبي توسط جاذب هاي زيستي


نویسندگان

موسی محمدپور
علی افروس
حسین بابازاده
ابراهیم پذیرا

mohammadpour_mousa@yahoo.com    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم و مهندسی آب،
ali.afrous@gmail.com    دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی آب، استاديار
h_babazadeh@hotmail.com    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، گروه علوم و مهندسی آب، دانشیار
ebrahimpazira@gmail.com    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، گروه علوم خاک، دانشیار


54 دانلودها

چکیده

فلزات سنگین جزء آلوده کننده های خطرناک برای سلامتی انسان بوده که معمولا توسط پسابهای صنعتی وارد محیط آبی می شوند. در این آزمایش، از سه دوز جاذب، پوسته شلتوک برنج و کربن فعال، نه غلظت اوليه فلز سرب، سه pH متفاوت و در چهار زمان تماس براي حذف یون سرب از محیط آبی استفاده شد. بررسی زمان تعادل در غلظتهاي مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه ي محلول، زمان تعادل براي هر دو جاذب کاهش یافت. زمان تعادل برای هر دو جاذب با هم برابر و مقدار آن ۳۰دقیقه به دست آمد. بررسی کارایی جذب در غلظتهاي مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه ي محلول، کارایی جذب براي هر دو جاذب افزایش و به هم نزدیک می شوند. بهترین وضعیت حذف سرب از دو جاذب پوسته برنج و کربن فعال در ۶=pH به ترتیب ۷۷/۴و ۹۴/۴ درصد در جرم جاذب ۱گرم بر لیتر به دست آمد. کربن فعال، توانايي حذف سرب بالاتری از محیط آبی را نشان داد. برازش پارامترهای همدماي جذب لانگمویر و فرونیدلیچ بر داده هاي جذب نشان داد که فرآيند جذب سطحي از هر دو ايزوترم فروندليچ و لانگموير تبعيت کرد، اما مدل فرونیدلیچ داده هاي آزمایش را بهتر توصیف کرد.
واژگان کلیدی

شلتوک برنج  کربن فعال  زمان تماس  تصفیه فاضلاب صنعتی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532