بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
804
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی پتانسیل نشت از جناح راست سد بهشت آباد با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی


دریافت: 1397/5/2 | پذیرش: 1397/10/23 | انتشار: 1399/1/4 

 DOI

نویسندگان
حسین عابدیان1*، غلامحسین کرمی2، حاجی کریمی3

1-دانشگاه شاهرود،hoseinkhf@gmail.com

2-دانشگاه شاهرود،karami2523@gmail.com

3-دانشگاه ایلام،haji.karimi@gmail.com15 تعداد دریافت

چکیده

ساخت سدها بر روی سازندهای آهکی هر چند از لحاظ مورفولوژی دارای ساختگاه‌های با شکل مناسب می‌باشد. ولی معمولاً احداث سد برروی این سازندها باعث نشت از مخزن سد به سمت پایین دست و یا حوضه‌های مجاور شده و میزان آن بعضاً بیشتر از آنچه انتظار می‌رود صورت می‌گیرد. سد بهشت‌آباد در مرحله مطالعات قرار دارد و تقریباً در انتهای محور تاقدیسی به نام سنگویل از جنس دولومیت - آهکی با ضخامت حدود 700 متر واقع شده است. جناح راست مخزن عمدتاً به طور مستقیم با این سازند کارستی در تماس می‌باشد. بررسی‌های هیدروژئولوژی با هدف نشت از مخزن در جناح راست شامل آزمایش‌های اندازه‌گیری سطح آب و هیدروشیمی گمانه‌ها، اندازه‌گیری دبی و هیدروشیمی چشمه‌ها و مطالعات ایزوتوپهای محیطی انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که سطح آب آبخوان در جناح راست مخزن دارای نوسانات بسیار مشابه با اختلاف حداقل و حداکثر 5/2 تا 3 متر است. سطح آب از یال شمالی با تراز حدود 1625 به سمت چشمه‌ها در یال جنوبی با تراز حدود 1595 و با گرادیان حدود 7 در هزار کاهش می‌یابد. تخلیه از چشمه‌ها در یال جنوبی نیز با نوسانات مشابه دارای سه ضریب فرود است ضریب فرود α_1 در مرتبه 2-10 نشان دهنده جریان حدواسط (افشان- مجرایی) با سهم 15 در صد از جریان و ضرائب α_(3 ) و〖 α〗_2 در مرتبه 3-10 نمایانگر جریان افشان با سهم حدود 85 درصد جریان آبخوان می‌باشند. پارامترهای هیدروشیمی و ایزوتوپی چشمه‌ها و گمانه‌ها نیز دارای نوسانات کم است این تغییرات برای آنیونها و کاتیونها کمتر از 20 درصد و برای هدایت الکتریکی و اسیدیته کمتر از 5 درصد است. میزان ایزوتوپهای محیطی در چشمه‌ها و گمانه‌ها نیز تغییرات زیادی را نشان نمی‌دهد به طوری که انحراف معیار کمتر از 2/1 پرمیل برایD δ و کمتر از 2/0 پرمیل برای 18Oδ از اطلاعات برداشت ماهیانه حاصل گردید. همچنین میزان ایزوتوپها محیطی ارتفاع تغذیه چشمه‌ها در یال جنوبی در پایین دست محور را حدود 2300 متر و از بارشهای پر حجم و برف دو یال نشان می‌دهد. در نهایت، تلفیق بررسی‌های انجام شده بیانگر وجود کارست با نوع جریان حدواسط (افشان- مجرایی) تا افشان می‌باشد که با این نوع جریان در زمان آبگیری نشت از مخزن به یال شمالی و از آنجا به یال جنوبی انتقال و از چشمه‌های پایین دست محور در یال جنوبی تاقدیس تخلیه می‌گردد.
واژگان کلیدی

کارست  نشت  سد  جریان افشان  جریان مجرایی  ایزوتوپ‌های محیطی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی