برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
پیش¬بینی هندسه هیدرولیکی پایین¬دست کانال¬های آبرفتی با استفاده از الگوریتم هوشمند مختلط (GMDH-HS)


نویسندگان

سمیرا رضاپوریان
محمد مهدی احمدی
کوروش قادری

palmy458@gmail.com    دانشگاه شهید باهنر کرمان
ahmadi_mm@uk.ac.ir    دانشگاه شهید باهنر کرمان
kouroshqaderi@uk.ac.ir    دانشگاه شهید باهنر کرمان


0 دانلودها

چکیده

هندسه هيدروليکي پايين¬دست کانال¬هاي آبرفتي در شرايط دبي لبريز توسط پارامترهاي عرض کانال، عمق متوسط جريان، شيب کانال و سرعت متوسط جريان تعريف مي‌شود. اين متغيرها توسط پارامترهاي مستقل دبي جريان، قطر متوسط ذرات بستر و پارامتر شيلدز قابل تعريف هستند. در اين تحقيق عملکرد مدل هوشمند داده محور GMDH و مدل هوشمند مختلط GMDH-HS براي بيان بهترين رابطه بين متغيرهاي هندسه هيدروليکي پايين¬دست کانال‌هاي آبرفتي بر حسب پارامترهاي مستقل مورد بررسي قرارگرفته است. 880 سري داده اندازه¬گيري شده از رودخانه¬ها و کانال¬هاي آزمايشگاهي تحت شرايط جريان و بسترهاي متفاوت جمع¬آوري شد، که 498 سري داده براي آموزش و مابقي براي ارزيابي مدل¬ها استفاده گرديد. صحت¬سنجي مدل¬هاي توسعه داده شده با استفاده از سري¬زماني مکي-گلاس انجام گرفت. ارزيابي عملکرد مدل¬هاي توسعه داده شده با استفاده از شاخص¬هاي آماري CE، MSRE، MAPE، RMSE، RB و R2 حاکي از عملکرد رضايت¬بخش هر دو مدل در پيش¬بيني هندسه هيدروليکي پايين¬دست کانال¬هاي آبرفتي است. بررسي دقيق¬تر و مقايسه نتايج دو مدل براي هر چهار متغير نشان داد که مدل GMDH-HS در پيش¬بيني هندسه هيدروليکي پايين دست کانال¬هاي آبرفتي عملکرد بسيار بالاتري داشته است.
واژگان کلیدی

جستجوی هارمونی  دسته¬بندی گروهی داده¬ها  مدل هوشمند مختلط  مورفولوژی رودخانه¬های آبرفتی  هیدرولیک. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود ندارد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532