برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
ارزيابي تغييرات تبادل آب سطحي و آب زيرزميني در زيرحوضه لنجانات


نویسندگان

علی هاشمی
حسین صمدی
روح الله فتاحی

hashemi64@gmail.com    دانشگاه شهرکرد
samadi153@yahoo.com    شهرکرد
fatahi2@gmail.com    دانشگاه شهرکرد


65 دانلودها

چکیده

در سال‏هاي اخير استخراج بيش از حد آب از منابع آب آبخوان‏ها در سراسر کشور، پايداري منابع آب زيرزميني را تهديد کرده است. لذا شناخت ارتباط بین آب سطحي و آب زيرزميني و تبادلات حجمی بین آنها از اهميت بالايي برخوردار است. در اين مطالعه بر اساس بيلان آب سطحي و جريان ماهانه چهار ايستگاه آبسنجي، بازاي هر ماه معادله‏اي براي خروجي هر بازه رودخانه استخراج شد. پارامترهاي اين معادله، بيانگر ارتباط خالص آب سطحي با جوّ و آب زيرزميني مي باشند. سري تاريخي داده‏ها به دو دوره بيست ساله تقسيم شد و تبادل آب در دو دوره مقايسه شدند. نتايج مطالعه بر روي سه بازه موجود نشان داد که در بازه اول طي دو دوره، آب زيرزميني بطور خالص تغذيه کننده آب سطحي بوده است. آب سطحي بازه انتهايي، در دوره اول تغذيه کننده آب زيرزميني بوده در حاليکه در دوره دوم در اکثر ماه‏ها بوسيله آب زيرزميني تغذيه شده است. در خشکسالي شديد بجز بازه اول، دو بازه ديگر دچار کمبود آب شدند. يافته‎ها نشان داد که افزايش آب سطحي بوسيله آب زيرزميني، اهميت بالايي در تأمين آب در شرايط خشکسالي دارد. بر اساس نتايج، روش ارائه شده ابزار مناسبي در بررسي تبادل آب سطحي با آب زيرزميني مي‏باشد.
واژگان کلیدی

تبادل  آب سطحی   آب زیرزمینی  جریان ورودی و خروجی  بیلان جرمی  بازه رودخانه دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
770
مقالات دسترسی آزاد
532