بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
52
مقالات
804
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان مرکزی


دریافت: 1397/2/25 | پذیرش: 1397/12/28 | انتشار: 1398/11/26 

 DOI

نویسندگان
سعید بختیاری1، سید اسداله محسنی موحد2*، مهنوش مقدسی3، داود داودمقامی4

1-دانشگاه اراک،saeedbakhtiyari9@gmail.com

2-دانشگاه اراک،movahed244@yahoo.com

3-دانشگاه اراک،mah_moghaddasi@hotmail.com

4-دانشگاه اراک،ddm_maghami@yahoo.com88 تعداد دریافت

چکیده

هدف از این مطالعه، ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک موجود در دشت‌های اراک، شازند، خنداب وکمیجان در استان مرکزی می‌باشد. برای این منظور 10 سامانه آبیاری اجرا شده در بازه زمانی سال‌های 1394-1389 انتخاب گردید و سپس ارزیابی با استفاده از معیارهای ضریب یکنواختی(CU) ، یکنواختی توزیع (DU)، راندمان پتانسیل کاربرد در ربع پائین (PELQ) و راندمان واقعی کاربرد در ربع پائین (AELQ) صورت گرفت. نتایج نشان داد که معیارهای ارزیابی در تمامی این سامانه‌ها دارای مقادیر نامطلوب می‌باشند، طوری که در بلوک‌های آزمایش، مقادیر میانگین CUt، DUt ، PELQt و AELQt به ترتیب برابر 8/71، 6/60، 5/48و 5/48 درصد و در کل سامانه، مقادیر میانگین CUs، DUs ، PELQs و AELQs به ترتیب برابر 67 ، 66/48، 52 و 52 درصد می‌باشد. با توجه به مشاهدات صحرایی و نتایج به دست آمده، می‌توان گفت مشکلات اصلی سامانه‌های مذکور عدم دقت در طراحی، عدم اجرای صحیح، مدیریت و نگهداری سامانه‌ها به طور غیر اصولی و سازماندهی شده و به کار بردن وسائل با کیفیت نامناسب بوده است. همچنین نتایج ارزیابی بعد از ترسیم منحنی درصد کفایت آبیاری نشان داد در اکثر این سامانه‌ها در قسمتهایی از سطح زیر کشت کشاورزان اقدام به کم آبیاری کرده‌اند.
واژگان کلیدی

آبیاری بارانی  راندمان  ارزیابی  استان مرکزی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی