بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم ذخایر آبی آبخوان های غربی تالاب گاوخونی در دوره آماری 1392-1370


دریافت: 1397/1/29 | پذیرش: 1397/10/27 | انتشار: 1398/9/6 

 DOI

نویسندگان
زهره ابراهیمی خوسفی1*، عباسعلی ولی2، رضا قضاوی3، محمد خسروشاهی4

1-دانشگاه جیرفت،zohreebrahimi2011@gmail.com

2-دانشگاه کاشان،Vali@kashanu.ac.ir

3-دانشگاه کاشان،ghazavi@kashanu.ac.ir

4-موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران،khosro@rifr-ac.org238 تعداد دریافت

چکیده

در پژوهش حاضر میزان تغییرات سطح آب زیرزمینی و حجم ذخایر آبی آبخوان‌های کوهپایه سگزی و مهیار جنوبی طی سال های ۷۱-۱۳۷۰ تا ۹۲-۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور متوسط سطح تراز ایستابی آبخوان‌ها با استفاده از روش تیسن محاسبه گردید. از مقادیر به دست آمده، جهت محاسبه ی میانگین سطح تراز ایستابی در محدوده‌ی غربی تالاب گاوخونی استفاده گردید. سپس تغییرات سطح ایستابی ، تغییرات حجم ذخیره‌ی آبخوان‌ها و همچنین متوسط تغییرات پارامترهای مذکور برای نواحی غربی محدوده تالاب محاسبه گردید. روند تغییرات سطح ایستابی با استفاده از آزمون من کندال مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، به منظور تعیین اثرپذیری تالاب از آبخوان‌های اطراف و یا اثرگذار بودن آن بر آبخوان‌ها، اقدام به انجام عملیات میدانی و تهیه نقشه سطح تراز ایستابی گردید. نتایج نشان داد که سطح ایستابی آبخوان کوهپایه سگزی و مهیار جنوبی تا پایان دوره آماری مورد مطالعه به ترتیب ۷۵/۲ و ۸۳/۱۲ متر و حجم ذخایر آبی آبخوان های مذکور حدود ۱۶۰ و ۳۰۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است. به طور کلی متوسط سطح تراز ایستابی محدوده تالاب گاوخونی در این مدت به اندازه ۸/۷ متر و متوسط حجم ذخایر آبخوان‌ها ۲۲۹ میلیون مترمکعب کاهش داشته است. نتایج حاصل از بررسی آزمون من کندال نیز کاهش معنی‌دار سطح تراز آب زیرزمینی آبخوان‌های محدوده مطالعاتی را در این بازه‌ی زمانی نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که تالاب گاوخونی نقش تغذیه کنندگی برای آبخوان‌های اطراف خود داشته است.
واژگان کلیدی

من کندال  تیسن  کوهپایه سگزی  مهیارجنوبی  اصفهان دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
ابراهیمی خوسفی ز. ولی ع. قضاوی ر. و خسروشاهی م. 1398. بررسی میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم ذخایر آبی آبخوان‌های غربی تالاب گاوخونی در دورة آماری 1392-1370. مجله پژوهش آب ایران. 35: 113-123.
مراجع
 1. کاکولکی م. و اسلامی ح. 1396. بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی . فصلنامه علمی- تخصصی مهندسی آب. 5(1): 46-60.

 2. مهری س. آل‌شیخ ع. ا. و جوادزاده ز. 1394. بررسی روند تغییرات کیفی و سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه. نشریه علمی پژوهشی اکوهیدرولوژی. 2(4): 395-404.

 3. فلاح س. قبادی‌نیا م. شکرگزار دارابی م و قربانی دشتکی ش. 1391. بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس. نشریه پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب). 26(2): 161-172.

 4. یاراحمدی د. 1393. تحلیل هیدروکلیماتولوژیکی نوسان‌های سطح آب دریاچه ارومیه. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی. 46(1): 77-92.

 5. شاهی‌دشت ع. ر و عباس‌نژاد ا. 1389. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت زرند و ارائه راهکارهای مدیریتی. مجله پژوهش آب ایران. 4(7): 119-124.

 6. ولی ع. ابراهیمی خوسفی ز. خسروشاهی م. و قضاوی ر. 1395. تعیین میزان اهمیت تاثیر پارامترهای متعدد هیدرواقلیمی بر خشکیدگی تالاب گاوخونی با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی و داده‌های سنجش از دور. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان. دانشگاه کاشان. 5(12): 79-94.


 1. Dey N. C. Saha R. Parvez M. Bala S. K. Islam A. S.  Paul  J. K and Hossain M. 2017. Sustainability of groundwater use for irrigation of dry-season crops in northwest Bangladesh. Groundwater Sustainable Development. 4: 66-77.

 2. Ghazavi R and Ebrahimi Z. 2015. Assessing groundwater vulnerability to contamination in an arid environment using DRASTIC and GOD models. International journal of environmental science and technology. 12(9): 2909-2918.

 3. Gibrilla A. Anornu G. and Adomako D. 2018. Trend analysis and ARIMA modelling of recent groundwater levels in the White Volta River basin of Ghana. Groundwater for Sustainable Development. 6: 150-163.

 4. Kahsay K. D. Pingale S. M. and Hatiye S. D. 2018. Impact of climate change on groundwater recharge and base flow in the sub-catchment of Tekeze basin, Ethiopia. Groundwater for Sustainable Development. 6: 121-133.

 5. Kendall M. G. 1975. Rank Correlation Methods, 4th ed, Charles Griffin: London

 6. Mack T. J. Chornack M. P and Taher M. R. 2013. Groundwater-level trends and implications for sustainable water use in the Kabul Basin, Afghanistan. Environment Systems and Decisions. 33(3): 457-467.

 7. Mann H. B. 1945. Non-parametric test against trend, Econometrica. 13: 245-259

 8. Turgay P. and Ercan k. 2005. Trend analysis in turkish precipitation data. Hydrological processes published online in wiley interscience (www.Interscience.Wiley.com)

 9. Von Storch H. 1995. Misuses of statistical analysis in climate research. In: Analysis of Climate Variability: Appli. Statis. Techn., Springer-Verlag: Berlin, Chapter 2, pp: 11-26.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران