برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسي ميزان تغييرات سطح ايستابي و حجم ذخاير آبي آبخوان هاي غربي تالاب گاوخوني در دوره آماري 1392-1370


نویسندگان

زهره ابراهیمی خوسفی
عباسعلی ولی
رضا قضاوی
محمد خسروشاهی

zohreebrahimi2011@gmail.com    دانشگاه جیرفت
Vali@kashanu.ac.ir    دانشگاه کاشان
ghazavi@kashanu.ac.ir    دانشگاه کاشان
khosro@rifr-ac.org    موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع، تهران


50 دانلودها

چکیده

در پژوهش حاضر ميزان تغييرات سطح آب زيرزميني و حجم ذخاير آبي آبخوان¬هاي کوهپايه سگزي و مهيار جنوبي طي سال هاي ۷۱-۱۳۷۰ تا ۹۲-۱۳۹۱ مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور متوسط سطح تراز ايستابي آبخوان¬ها با استفاده از روش تيسن محاسبه گرديد. از مقادير به دست آمده، جهت محاسبه ي ميانگين سطح تراز ايستابي در محدوده¬ي غربي تالاب گاوخوني استفاده گرديد. سپس تغييرات سطح ايستابي ، تغييرات حجم ذخيره¬ي آبخوان¬ها و همچنين متوسط تغييرات پارامترهاي مذکور براي نواحي غربي محدوده تالاب محاسبه گرديد. روند تغييرات سطح ايستابي با استفاده از آزمون من کندال مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت، به منظور تعيين اثرپذيري تالاب از آبخوان¬هاي اطراف و يا اثرگذار بودن آن بر آبخوان¬ها، اقدام به انجام عمليات ميداني و تهيه نقشه سطح تراز ايستابي گرديد. نتايج نشان داد که سطح ايستابي آبخوان کوهپايه سگزي و مهيار جنوبي تا پايان دوره آماري مورد مطالعه به ترتيب ۷۵/۲ و ۸۳/۱۲ متر و حجم ذخاير آبي آبخوان هاي مذکور حدود ۱۶۰ و ۳۰۰ ميليون متر مکعب کاهش يافته است. به طور کلي متوسط سطح تراز ايستابي محدوده تالاب گاوخوني در اين مدت به اندازه ۸/۷ متر و متوسط حجم ذخاير آبخوان¬ها ۲۲۹ ميليون مترمکعب کاهش داشته است. نتايج حاصل از بررسي آزمون من کندال نيز کاهش معني¬دار سطح تراز آب زيرزميني آبخوان¬هاي محدوده مطالعاتي را در اين بازه¬ي زماني نشان داد. همچنين نتايج نشان داد که تالاب گاوخوني نقش تغذيه کنندگي براي آبخوان¬هاي اطراف خود داشته است.
واژگان کلیدی

من کندال  تیسن  کوهپایه سگزی  مهیارجنوبی  اصفهان دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532