بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی تأثیر شیب جانبی کانال ذوزنقه ای بر تنش برشی بستر و مشخصات پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل Flow3D


دریافت: 1397/1/17 | پذیرش: 1397/11/3 | انتشار: 1398/9/13 

 DOI

نویسندگان
هومن حاجی کندی1*، صابر ابراهیمیان2، محمود شفاعی بجستان3، سعید جمالی4، ابراهیم اسدی5

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،H_hajikandi@iauctb.ac.ir

2-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،saber.ebrahimiyan@gmail.com

3-دانشگاه شهید چمران،m_shafai@yahoo.com

4-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،Saeed.jamali@gmail.com

5-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،Asadi@azaruniv.ac.ir516 تعداد دریافت

چکیده

در تحقیق حاضر تأثیر شیب جانبی کانال بر تنش برشی بستر و مشخصات پرش هیدرولیکی از جمله استهلاک انرژی، طول پرش و نسبت اعماق مزدوج مورد بررسی قرار گرفته‌ است. بدین منظور ابتدا مدل عددی فلو تری دی به کمک نتایج آزمایشگاهی منتشر شده برای کانال ذوزنقه‌ای با شیب بدنه ۴۵ درجه واسنجی شده، مدل آر ان جی از بین مدلهای آشفتگی انتخاب گردید و سپس مدل برای شرایط هیدرولیکی متفاوت (عدد فرود بین ۵/۱ تا ۱۲) و دو شیب ۶۰ و ۷۵ درجه بدنه کانال اجرا و نتایج بدست آمد. نظر به اهمیت تنش برشی، که معمولاً در مطالعات آزمایشگاهی بررسی نمی‌شود، در این مطالعه علاوه بر مشخصات پرش، توزیع تنش بستر در هر سه کانال محاسبه گردید. نتایج حاصل رفتار متفاوت پرش و تنش برشی در فلوم ذوزنقه‌ای با شیب ۴۵ درجه را نشان میدهد بطوریکه عدم تقارن پرش در آن بسیار ملموس بوده و تمرکز تنش برشی در سمت چپ فلوم مشاهده می‌شود. مقایسه نمودارهای تنش برشی حاکی از کاهش چشمگیری مقادیر تنش برشی بعد از پرش بوده که بیشترین آن مربوط به فلوم با شیب جانبی ۴۵ درجه است. همچنین مشخص گردید که با افزایش شیب جانبی میزان تنش برشی و نسبت اعماق مزدوج افزایش و میزان افت انرژی و طول پرش کاهش می‌یابد.
واژگان کلیدی

افت انرژی نسبی  پرش هیدرولیکی  دینامیک سیالات محاسباتی  تنش برشی  کانال ذوزنقه‌ای  مدل Flow۳D  مدل آشفتگی RNG دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
ابراهیمیان ص. حاجی‌کندی ه. شفاعی بجستان م. جمالی س. و اسدی ا. 1398. بررسی تأثیر شیب جانبی کانال ذوزنقه‌ای بر تنش برشی بستر و مشخصات پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل Flow3D. مجله پژوهش آب ایران. 35: 103-112.
مراجع
  1. شفاعی بجستان م. 1392. مبانی نظری و عملی هیدرولیک انتقال رسوب. ویرایش دوم، انتشارات دانشگاه شهید چمران. 549 ص.

  2. کاهه م. و دهقانی ا. ا. 1392. شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی سطوح موج‌دار. نشریه پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 20(5): 41-60.


  1. Chanson H. 2008. Current knowledge in hydraulic jumps and related phenomena, A survey of experimental results. European Journal of Mechanics B/Fluids. 28: 191-210.

  2. Hughes William C. and Ernest Flack J. 1984. Hydraulic jump properties over a rough bed. Journal of Hydraulic engineering. 110(12): 1755-1771.

  3. Moriasi D. N. Arnold J. G. Van Liew M. W. Bingner R. L. Harmel R. D. and Veith T. L. 2007. Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulations" Transactions of the ASABE. 50(3): 885-900.

  4. Ohtsu I. 1976. Free hydraulic jump and submerged hydraulicjump in trapezoidal and rectangular channels. In Proceedings of the Japan Society of Civil Engineers. 246: 57-72.

  5. Omid M. H. Esmaeeli Varaki M. and Narayanan R. 2007. Gradually expanding hydraulic jump in a trapezoidal channel”, Journal of Hydraulic Research. 45(4): 512-518.

  6. Wanoschek R. and Hager W. H. 1989. Hydraulic Jump in Trapezoidal Channel. Journal of Hydraulic Research. 27(3): 429-446.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران