برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی تأثیر شیب جانبی کانال ذوزنقه ای بر تنش برشی بستر و مشخصات پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل Flow3D


نویسندگان

هومن حاجی کندی
صابر ابراهیمیان
محمود شفاعی بجستان
سعید جمالی
ابراهیم اسدی

H_hajikandi@iauctb.ac.ir    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
saber.ebrahimiyan@gmail.com    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
m_shafai@yahoo.com    دانشگاه شهید چمران
Saeed.jamali@gmail.com    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Asadi@azaruniv.ac.ir    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


88 دانلودها

چکیده

در تحقیق حاضر تأثیر شیب جانبی کانال بر تنش برشی بستر و مشخصات پرش هیدرولیکی از جمله استهلاک انرژی، طول پرش و نسبت اعماق مزدوج مورد بررسی قرار گرفته‌ است. بدین منظور ابتدا مدل عددی فلو تری دی به کمک نتایج آزمایشگاهی منتشر شده برای کانال ذوزنقه‌ای با شیب بدنه ۴۵ درجه واسنجی شده، مدل آر ان جی از بین مدلهای آشفتگی انتخاب گردید و سپس مدل برای شرایط هیدرولیکی متفاوت (عدد فرود بین ۵/۱ تا ۱۲) و دو شیب ۶۰ و ۷۵ درجه بدنه کانال اجرا و نتایج بدست آمد. نظر به اهمیت تنش برشی، که معمولاً در مطالعات آزمایشگاهی بررسی نمی‌شود، در این مطالعه علاوه بر مشخصات پرش، توزیع تنش بستر در هر سه کانال محاسبه گردید. نتایج حاصل رفتار متفاوت پرش و تنش برشی در فلوم ذوزنقه‌ای با شیب ۴۵ درجه را نشان میدهد بطوریکه عدم تقارن پرش در آن بسیار ملموس بوده و تمرکز تنش برشی در سمت چپ فلوم مشاهده می‌شود. مقایسه نمودارهای تنش برشی حاکی از کاهش چشمگیری مقادیر تنش برشی بعد از پرش بوده که بیشترین آن مربوط به فلوم با شیب جانبی ۴۵ درجه است. همچنین مشخص گردید که با افزایش شیب جانبی میزان تنش برشی و نسبت اعماق مزدوج افزایش و میزان افت انرژی و طول پرش کاهش می‌یابد.
واژگان کلیدی

افت انرژی نسبی  پرش هیدرولیکی  دینامیک سیالات محاسباتی  تنش برشی  کانال ذوزنقه‌ای  مدل Flow۳D  مدل آشفتگی RNG دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532