برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
ارزیابی مدل‌های DRAINMOD، ENDRAIN و SWAP در تخمین نوسانات سطح ایستابی (مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان)


نویسندگان

نیازعلی ابراهیمی پاک
عبدالمجید لیاقت
اصلان اگدرنژاد
محسن احمدی

nebrahimipak@yahoo.com    موسسه تحقیقات خاک و آب
aliaghat@ut.ac.ir    دانشگاه تهران
a_eigder@ymail.com    دانشگاه آزاد واحد اهواز
m.ahmadee@ymail.com    دانشگاه شهید چمران اهواز


59 دانلودها

چکیده

وجود سطح ایستابی نزدیک زمین یکی از مشکلات مناطق خشک و نیمه‌خشک است. این امر بر تولید محصولات کشاورزی اثر می‌گذارد؛ بنابراین پایش نوسانات آن بر اثر آبیاری و زهکشی اهمیت می‌یابد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سه مدل ENDRAIN، DRAINMOD و SWAP در تخمین سطح ایستابی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امیرکبیر واقع در استان خوزستان انجام شد. بدین منظور داده‌های سطح ایستابی در یک واحد زراعی با وسعت ۲۵ هکتار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که آماره‌‌های RMSE، EF، CRM و R۲ برای مدل DRAINMOD در مرحله صحت‌سنجی به ترتیب برابر ۱۹/۱۳ (سانتی‌متر)، ۸۴/۰، ۰۰۸/۰- و ۸۵/۰ بود. این آماره‌ها برای مدل SWAP در مرحله صحت‌سنجی به ترتیب برابر ۰۰/۱۷ (سانتی متر)، ۷۵/۰، ۰۲۰/۰ و ۸۲/۰ به دست آمدند. آماره‌های مذکور برای مدل ENDRAIN نیز به ترتیب برابر با ۱۰/۲۸ (سانتی‌متر)، ۸۰/۲-، ۶۰۳/۰ و ۹۱/۰ تعیین شد. بنابراین مدل DRAINMOD با توجه به ضریب تبیین بالاتر و خطای کمتر به عنوان مدل مناسب‌تری برای پیش‌بینی سطح ایستابی در این منطقه معرفی می‌شود. بنابراین مدل DRAINMOD با توجه به ضریب تبیین بالاتر و خطای کمتر به عنوان مدل مناسب‌تری برای پیش‌بینی سطح ایستابی در این منطقه معرفی می‌شود. بنابراین مدل DRAINMOD با توجه به ضریب تبیین بالاتر و خطای کمتر به عنوان مدل مناسب‌تری برای پیش‌بینی سطح ایستابی در این منطقه معرفی می‌شود.
واژگان کلیدی

پایش آب زیرزمینی  سطح ایستابی کم عمق  نوسان سطح ایستابی  مزارع نیشکر دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532